Register
X

Log in
X

Company Name

Komuna e Kamenicës

Phone Number

Company Place

Kamenicë

Mjek i prakses se pergjithshme, Infermier/e

Mjek i prakses se pergjithshme, Infermier/e

Information

Publish Date

20.03.2017

End Date

30.03.2017

Categories

Mjekësi

Job Places

Kamenicë

Job Description

KONKURS
Per plotesimin e vendeve te lira te punes

Titulli i vendit te punes: 1 (nje) Mjek i prakses se pergjithshme
Kohezgjatja e Kontrates: Sipas Ligjit te Pues Nr.03/ L-212 / Periudhe te pacaktuar
Orari i pues: 40 ore e jave
Koeficienti: Gr./St H – 543
Vendi i punes: QMF-Rogacice/ Qendra Kryesore e MjekesiseFamiljarKamenice Mbikeqyrja: Pergjegjesi i QMF-se

Detyrat dhe pergjegjesite:
-Ofron sherbime shendetesore ne kuader te kujdesit primar shendetesor prane QKMF,QMF dhe AMF;
-Bene diagnostifikimin, mjekimin e pacienteve, duke siguruar edhe referimin e institucionet gjegjese shendetesore;
-Bene diagnozen iniciale dhe trajtimin me terapi adekuate;
-Sherbime shendetesore per femije;
-Promovon edukimin shendetesor ne shoqeri.
-Trajton lendimet e vogla, duke perfshire edhe nderhyrjet e vogla kirurgjike;
-Kryen vizita shtepiake, kur eshte e domosdoshme.
-Kryen edhe pune te tjera nga lemi i mjekesise primare me kerkesen e udheheqesit te sherbimit.

Kushtet dhe Kriteret:
-Fakulteti i Mjekesise – Drejtimi i Pergjithshem/Doktor i Mjekesise/Licenca nga Ministria e Shendetesise.
-Certifikata Shendetesore.


Titulli i vendit te punes: 1 (nje) INFERMIER/E
Kohezgjatja e Kontrates: Sipas Ligjit te Punes Nr.03/ L-212 /Periudhe te pacaktuar
Orari i pues: 40 ore ne jave
Koeficienti: Gr./St H – 362
Vendi i punes: Qendra Kryesore e Mjekesise Familjare-Kamenice
Mbikeqyrja: Kryeinfermieria

Detyrat dhe pergjegjesite:
-Ne bashkepunim me mjekun familjar ofron mbrojtjen primare shendetesore prane QKMF,QMF dhe AMF;
-Bene imunizimin edhe promovon edukim shendetesor;
-Trajton lendimet-plaget para dhe postoperative, ofron ndihme shendetesore ne vendin e ngjarjes, kryen edhe vizita shtepiake kur eshte e domosdoshme me udhezimin e mjekut;
-Bene injektimin e barnave – IM, IV etj,
-Kryen edhe pune administrative per sherbimet i bene.

Kushtet:
-Shkolla e Mesme e Mjekesise (lnfermiere e pergjithshme)
-Licencen e punes nga Ministria e Shendetesise
-Certifikaten Mjekesore

INFORMATE E PERGJITHSHME PER TE GJITHE KANDITATET
Kandidatet do t’i nenshtrohen testit me shkrim dhe intervistimit.
Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga data e shpalljes ne mjetet e informimit publik dhe ne tabelen e shpalljeve.

Fleteaplikacionet merren ne Sherbimin Administrativ te Qendres Kryesore te Mjekesise Familjare ne Kamenice.
Dokumentet e kompletuara dorezohen e Sherbimin Administrativ ne QKMF.

Kerkesat e kandidateve me dokumente te pakompletuara qe arrijne pas afatit nuk do te merren ne shqyrtim.

Per cdo informate plotesuese mund te informoheni ne Sherbimin Administrativ ne QKMF.

Advertising
Advertising
Facebook