Register
X

Log in
X

Company Name

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Phone Number

038 211 821

Company Place

Prishtinë

Asistente administrative (4)

Asistente administrative (4)

Information

Publish Date

09.10.2017

End Date

20.10.2017

Categories

Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Titulli i pozitës: Asistente administrative 4
Ref: DP-07/17 -AD 140/JP00031204
Njësia Organizative: Departamenti i Pylltarisë
Vendi i punës: Prishtinë
Kategoria funksionale: Niveli teknik administrativ
Grada: 11
Qëllimi i vendit të punës: Ofrimi i përkrahjes administrative dhe teknike për stafin profesional
dhe drejtues të një departamenti/drejtorie në fushat kryesore të punës

Detyrat kryesore:
- Siguron mbështetje të përgjithshme administrative dhe teknike përfshirë postën zyrtare, telefonatat, skanimin, faksimi dhe kopjimin e dokumenteve, plotësimin e raporteve të
shpenzimeve , si dhe hartimin e dokumenteve për takime të ndryshme; 20%
- Përgatitë dhe modifikon dokumentet duke përfshirë korrespondencën, raportet, memorandumet dhe e-malit për mbikëqyrësin; 20 %
- Pranon dhe shpërndan korrespondencën për mbikëqyrësin dhe kujdeset për mbarëvajtjen e saj; 15%
- Ruan dhe mirëmban sistemin elektronik dhe kopjet fizike të dokumenteve dhe dosjeve të zyrës së mbikëqyrësit; 15%
- Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera për mbikëqyrësin si dhe ndihmon në zgjidhjen e ndonjë problemi administrativ dhe teknik; 5%
- Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi; 10%
- Mban kontakte në emë të drejtorit me punonjësit e institucionit,zyrtarë të lartë dhe publikun, perfshirë ofrimin e ndihmës dhe këshillave e udhezimeve për qeshtje të caktuar ose shkëmbim të informative. 10%
- Kujdeset për sigurimin e mjetet e nevojshme financiare për shpenzimet e zyrës së Drejtorit dhe plotësimin e raporteve të shpenzimeve si dhe jetë e furnizuar me material dhe paisje ,
inventar të nevojshëm . 5%

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
- Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të njohur teknike ose administrative;
- Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
- Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
- Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik;
- Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
- Arsimim i bachelor, trajnim përkatës dhe së paku katër (4) vite përvojë pune në fushën përkatëse teknike ose administrative.
- Fakulteti Juridik, Filozofik, Administratë.

Data e mbylljes së konkursit me: 20.10.2017

Shërbimi Civil i Kosovës i shërben të gjithë popullit të Kosovës, dhe mirëpret aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve kosovare.
Aplikacionet e pakompletuara nuk do te meren parasysh. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e
përzgjedhur do të informohen.
Dokumentet duhet te jenë fotokopje përndryshe nuk kthehen.
Procedura e Aplikimit: Formularët për aplikim mund të mirren dhe dorëzohen në Divizionit e
Personelit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ndërtesa e Ish Partive
Politike në Prishtinë, nr.237 – 240 kati II zona C.
-------------------------------------------------------------------------------

Advertising
Advertising
Facebook