Register
X

Log in
X

Company Name

ODA E AFARIZMIT TË KOSOVËS

Phone Number

+381 (0) 38 609 212, +377 45 200 973

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e për Politika Publike

Zyrtar/e për Politika Publike

Information

Publish Date

09.10.2017

End Date

20.10.2017

Categories

Administratë

Job Places

Prishtinë

Job Description

ODA E AFARIZMIT TË KOSOVËS

Oda e Afarizmit të Kosovës, Në bazë të dispozitave të Nenit 8, të Ligjit të Punës, shpall:

K O N K U R S

Titulli i vendit të punës: “Zyrtar/e për Politika Publike”

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

 1. Ndihmon në hartimin e dokumenteve strategjike të OAK-së;
 2. Kryen hulumtim mbi të bërit biznes në Kosovës dhe ofron rekomandime;
 3. Bashkërendon ndërlidhjen me Bizneset, OJQ-të, botën akademike, Insitucionet Publike të Kosovës;
 4. Udhëheqë projekte ose çështje të posaçme në interes të Odës;
 5. Analizon çështje të veçanta për biznesin dhe ofron mendimet dhe këshillat e nevojshme;
 6. Vlerëson, plotëson, përmirëson dhe propozon strategjitë e Odës;
 7. Shërben si burim i analizave të Politikave Publike dhe trendeve globale.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë Universiteti në lëmin e politikave publike, drejtësisë, ekonomisë apo në lëmi tjetër relevante;
 • Përvojë pune në fushat relevante;
 • Njohuri mbi të bërit biznes në Kosovë dhe politikat publike;

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për Politika Publike duhet t’i dorëzoi këto dëshmi:

 • CV-në;
 • Letrën e Motivimit;
 • Dëshminë e Kualifikimit Profesional;
 • Dëshminë për Përvojën e Punës;
 • Kopjen e Lejes së Njoftimit; dhe
 • Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune.

Ju lutemi dërgoni dokumentat të skanuara në odaeafarizmit1@gmail.com. Afati i fundit për aplikim është data 20.10.2017

Oda e Afarizmit të Kosovës, adresa: Pashko Vasa nr. 59, Prishtinë Tel: +381 (0) 38 609 212, +377 45 200 973 E-mail: odaeafarizmit@gmail.com l www.odaeafarizmit.org

Advertising
Advertising
Facebook