Register
X

Log in
X

Company Name

Komuna e Prizrenit

Phone Number

Company Place

Prizren

Vende te lira Pune (6)

Vende te lira Pune (6)

Information

Publish Date

09.10.2017

End Date

23.10.2017

Categories

Të tjera...

Job Places

Prizren

Job Description

Në bazë të Ligjit Nr. 03/L-149mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe nenit 3 paragrafi 1 dhe 2, neni 4 paragrafi 3 dhe 4 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Zyra e Kryetarit
Titulli i pozitës së punës: Udhëheqës i Sektorit Ligjor– LI/040
Numri i Ekzekutuesve: 1 (një)
Kategoria Funksionale: Niveli drejtues 2
Grada e vendit të punës:  6
Koeficienti 7.5

Qëllimi i vendit të punës:  
Sigurimi i shërbimeve juridike dhe këshilluese ligjore për të siguruar menaxhim efektiv të rreziqeve ligjore dhe kontraktuale si dhe hartimi dhe shqyrtimi i legjislacionit sekondar.

Detyrat kryesore:
1.Udhëheqë punën e gjithëmbarshme të sektorit dhe ndihmon mbikëqyrësin në caktimin e objektivave dhe hartimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave ;
2.Menaxhon me stafin e sektorit dhe bënë ndarjen e detyrave tek vartësit e tij, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të siguruar produkte dhe shërbime cilësore;
3.Shqyrton propozimet e rregulloreve dhe akteve të tjera që i propozohen kuvendit të komunës për miratim;
4.Harton rregulloret,  urdhëresat administrative si dhe aktet tjera juridike që i lëshon kryetari i komunës;
5.Siguron ndihmë juridike, shërbime dhe këshilla ligjore  për drejtoritë, zyra  dhe sektorët e komunës
6.Siguron që projekt rregulloret e  propozuara dhe të hartuara të jenë në përputhje me standardet e ligjet përkatëse dhe politikat komunale si dhe statutin e komunës ;
7.Siguron përfaqësimin dhe mbrojtjen e  interesit të komunës dhe institucioneve që financohen nga Komuna në procedurën civile, penale, përmbaruese dhe administrative, në gjykatat e vendit në të gjitha nivelet ;
8.Bën vlerësim të rregull të stafit nën mbikëqyrje të tij  dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimeve për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me  standardet  e kërkuara.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
•Njohuri dhe përvojë substanciale të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi si dhe çështjeve administrativ;  
•Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse në menaxhim;
•Shkathtësi në caktim të objektivave , planifikim të punës dhe analizë ;
•Shkathtësi në udhëheqje dhe organizim të ekipit, aftësi për të menaxhuar një ekip ose grup punues;
•Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access)

Kushtet:
•Diplomë universitare të Fakultetit Juridik,
•Së paku 4vite përvojë pune profesionale.

Dokumentacioni i kërkuar:
- Fotokopja e vërtetuar e diplomës;
- Vërtetim mbi përvojën e punës;
- Dy - rekomandime;
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla);
- Certifikata e lindjes;
- Certifikata që nuk jeni nën hetime;
- Kopja e letërnjoftimit;
- Certifikata të ndryshme.


Zyra e Kryetarit / Zyra e Prokurimit
Titulli i pozitës së punës: Zyrtar i Prokurimit 2 – PR/030
Pozita: Pozitë e karrierës
Numri i Ekzekutuesve: një (1)
Kategoria Funksionale: Niveli profesional 2
Grada e vendit të punës: 9
Koeficienti: 7
Puna provuese: Dymbëdhjetë (12) muaj

Qëllimi i vendit të punës:
Sigurimi i prokurimit për të gjitha shpenzimet e institucionit, hartimi, zhvillimi dhe zbatimi i strategjive dhe dokumenteve të prokurimit si dhe sigurimi që kontratat i përmbushin objektivat e institucionit dhe kërkesat e biznesit.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:
1.Analizon aktivitetet aktuale të prokurimit dhe rekomandon përmirësimin përmes metodave më efikase të prokurimit dhe standartizimit të procedurave të prokurimit si dhe merrë pjesë në hartimin dhe zhvillimin e dokumenteve të prokurimit; 15%    
2.Përgatit dokumentacionin dhe ftesa për oferta për tenderë dhe dërgimin e tyre për shpallje në mjetet e informimit si dhe regjistron të gjithë kompanitë që marrin materialin e tenderit;15%    
3.Kontrollon faturat në pajtim me kushtet e kontratës, me shënimet mbi mallrat e pranuara tëë nënshkruara nga nëpunësi i emëruar për pranimin e mallrave, përgatit dokumentacionin për pagesëë dhe dërgon lëndët për ekzekutim 10%    
4.Pranon oferta nga kompanitë në kohën e paraparë në tender, merrë pjesë në përgatitjen e hapjes së ofertave dhe përgatit procedurat e vlerësimit të ofertave ;10%    
5.Mban të dhëna detale për të gjithë ofertuesit pjesëmarrës, për veprimet dhe vendimet e marra, si dhe nënshkrimi i komenteve nga secili anëtar.     
6.Pranon të gjitha shkresat për prokurim, lëndët të përfunduara nga zyrtarët e prokurimit dhe regjistron ato në programe kompjuterike dhe i arkivon;20%    
7.Merrë pjesë në komisionet për vlerësimin e ofertave dhe siguron mbajtjen e të dhënave për të gjithë ofertuesit pjesëmarrës si dhe për veprimet dhe vendimet e marra, si dhe siguron që komentet e të gjithë anëtarëve të shënohen dhe se çdo anëtar t'i nënshkruan këto komente;15%    
8.Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi; 5%    

Shkathtësitë e kërkuara:
• Njohuri dhe përvojë në fushën e prokurimeve, të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme në fushat e përgjegjësisë së ministrisë;
• Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;     
• Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;      
• Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;    
• Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Internetit).    

Kushtet:
Diplomë universitare të fakultetit ekonomik, juridik apo biznes ,
Së paku 2 vite përvojë pune profesionale

Dokumentacioni i kërkuar:
- Fotokopja e vërtetuar e diplomës;
- Vërtetim mbi përvojën e punës;
- Dy - rekomandime;
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla);
- Certifikata e lindjes;
- Certifikata që nuk jeni nën hetime;
- Kopja e letërnjoftimit;
- Certifikata të ndryshme.


Drejtoria për Ekonomi dhe Financa
Titulli i pozitës së punës:Zyrtar për Tatimin në Pronë– BF/290
Numri i Ekzekutuesve: 1 (një)
Kategoria Funksionale: Niveli profesional 1
Grada e vendit të punës:  10
Koeficienti: 6

Qëllimi i vendit të punës:  
Administrimi i  sistemit për menaxhimin e tatimit në pronë dhe  regjistrimi i  pronës sipas kritereve dhe standardeve të caktuara me legjislacionin në fuqi.

Detyrat Kryesore:
1.Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planin e punës dhe afatet me udhëheqësin dhe stafin tjetër profesional për zbatimin e detyrave, shërbimeve dhe produkteve përkatëse lidhur me tatimin në pronë; 10%
2.Administron sistemin për menaxhimin e tatimit në pronë dhe vlerësimit të pronës sipas kritereve dhe standardeve të caktuara me legjislacionin në fuqi; 20%
3.Përcaktimi i tatimit në pronë të paluajtshme në bazë të vlerësimit të pronës dhe kritereve, standardeve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi; 10%
4.Sistemon dhe përgatit ankesat dhe parashtresat e ankuesve lidhur me tatimin në pronë dhe i përcjellë për shqyrtim në komisionin komunal për tatimin në pronë si dhe regjistron të dhënat nga vendimet e marruara nga komisioni; 15%
5.Siguron identifikimin e pronave  të paregjistruara, regjistrimin e tyre dhe vendosjen e tatimit në pronë  sipas procedurave ligjore; 15%
6.Përgatit faturimet për tatimin në pronë dhe identifikon të gjithë pronarët të cilët nuk i kanë paguar tatimet sipas procedurave dhe propozon masa për mbledhjen e borxheve; 15%
7.Siguron shpërndarjen e të gjitha faturave të tatimit në pronë si dhe verifikon dhe publikon listat e borxhlinjëve; 10%
8.Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi; 5%

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
•Njohuri  dhe përvojë në fushën e pronave të paluajtshme;
•Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit administrativ;
•Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit;  
•Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
•Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve (Word, Excel, Power Point, Internetit);

Kushtet:
Diplomë universitare të drejtimit ekonomik, financa, juridik, pa përvojë ose  shkollë të lartë me 2 vite përvojë pune profesionale;

Dokumentacioni i kërkuar:
- Fotokopja e vërtetuar e diplomës;
- Vërtetim mbi përvojën e punës;
- Dy - rekomandime;
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla);
- Certifikata e lindjes;
- Certifikata që nuk jeni nën hetime;
- Kopja e letërnjoftimit;
- Certifikata të ndryshme.


Drejtoria për Administratë
Titulli i pozitës së punës:Zyrtar Ligjor 2– LI/060
Numri i Ekzekutuesve: 1 (një)
Kategoria Funksionale: Niveli profesional 2
Grada e vendit të punës:  9
Koeficienti: 6

Qëllimi i vendit tëpunës:
Ofrimi i shërbimeve dhe  këshillave profesionale në fushën e hartimit të politikave dhe legjislacionit nga fushëveprimi i institucionit.

Detyrat kryesore:
1.Harton akte normative si dhe akte tjera juridike të cilat dalin nga fushë veprimtaria e institucionit në bazë të procedurave të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi #15
2.Siguron përputhshmërinë e projektligjeve dhe akteve tjera nënligjore me legjislacionin në fuqi në Kosovë #15
3.Kujdeset që përmbajtja dhe forma e aktit normativ të është sa më e saktë, si nga aspekti gjuhësor dhe teknik si dhe të jenë identike në të tri gjuhët zyrtare #15
4.Bën hulumtime dhe analiza të informatave në temat e caktuara nga mbikëqyrësi  dhe identifikon opsionet ose çështjet për shqyrtim.
5.Sipas kërkesës dhe sipas udhëzimeve të nivelit më të lartë jep opinione ligjore si dhe bën hartimin e projektmarrëveshjeve, projektvendimeve dhe projekt akteve të tjera; 10%
6.Bashkëpunon dhe komunikon me njësitë tjera brenda dhe jashtë institucionit  për aktivitetet që ndërlidhen me fushën e legjislacionit #20
7.Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi #5

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
•Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e legjislacionit dhe hartimin e akteve ligjore
•Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme
•Shkathtësi në komunikim dhe planifikim të punës, koordinimi eventual i personelit në nivel administrativ
•Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale
•Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point, Access)

Kushtet:
Diplomë universitare të fakultetit juridik
Së paku 2 vite përvojë pune profesionale;

Dokumentacioni i kërkuar:
- Fotokopja e vërtetuar e diplomës;
- Vërtetim mbi përvojën e punës;
- Dy - rekomandime;
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla)
- Certifikata e lindjes;
- Certifikata që nuk jeni nën hetime;
- Kopja e letërnjoftimit;
- Certifikata të ndryshme.

Konkursi ngel i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e publikimit më 09.10.2017 deri më datën 23.10.2017 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.
Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në
http://kk.rks-gov.net/prizren/Shpalljet/Konkurset.aspx, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne drejtpërdrejtë -Adresa jonë: në sportelin e pranimit nr. 3, në objektin e administratës komunale në Komunën e Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj” p.n. -Prizren.
VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në Ueb, ndërsa në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 / 200 44715 prej orës 08:00 – 16:00.
Aplikacionet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen me shkrim (e-mail ) në rast të mos konfirmimit të kandidatit në e-mail do të njoftohet me telefon dhe janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale mbi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para komisionit, në rast të mossjelljes të dokumentacionit origjinal intervistues, kandidatët nuk do të mund të vazhdojnë në hapat e mëtejmë të procedurave të rekrutimit.

Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.  Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Advertising
Advertising
Facebook