Register
X

Log in
X

Company Name

"DHL Express – 3P Shpk"

Phone Number

044 333-335, 038 400-371

Company Place

Prishtinë

Drejtor Financiar

Drejtor Financiar

Information

Publish Date

10.10.2017

End Date

20.10.2017

Categories

Financa | Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

POZITA: Drejtor Financiar

Detyrat dhe përgjegjësitë:
•Organizon, menaxhon dhe mbikëqyrtë gjitha funksionete departamentit të financave;
•Menaxhon dhe këshillon punonjësit brenda departamentit të financave;
•Rishikon mundësitë për uljen e shpenzimeve operative;
•Organizon, menaxhon dhe mbikqyr procesine auditimit të jashtëm të pasqyrave financiare dhe siguron mbylljen e procesitnë kohë;
•Përgatitë raporte të sakta financiare në baza të rregullta mujore;
•Përgatitë, menaxhon dhe monitoron buxhetin;
•Përgatitë dhe dorëzon deklaratat tatimore të sakta dhe me kohë sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi;
•Përgatitë pasqyratfinanciare në përputhje me SNRF;të;
•Si dhe kryen punë dhe detyra të tjera të përcaktuara nga bordi i aksionarëve apo drejtori gjeneral.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:
•Të ketëmbaruar fakultetin ekonomik, drejtimin banka, financa, dhe/apo kontabilitet;
•Të ketë kryer apo të jetë nëprocestëpërfundit të kualifikimit profesional si ACCA apo ShKAÇK;
•Të ketë sëpaku tre (3) vite përvojë pune si udhëheqësi departamentit të financave;
•Të posedojë aftësi menaxheriale dhe udhëheqëse;
•Të jetë kreativ dhe vet iniciatornëpërmirësimin e proceseve brenda departamentit të financave;
•Të ketë aftësi të mira të komunikimit në gjuhën shqipe dhe angleze;
•Të ketë aftësi të mira të përdorimit të MS Office.

Kandidatët e interesuar për këtë vend të punës duhet të dërgojnë këto dokumente:
•CV- nësëbashku me një foto;
•Letër Motivuese;
•Dëshmitë e kualifikimeve;
•Dëshmi mbi përvojën e punës;
•Referenca apo letër rekomandimi (jo e domosdoshme)

Aplikimi bëhet përmes postës elektronike dhl@3plog.net ose fizikisht tek zyret qendrore tëDHL Express – 3P Shpkrr. “Ahmet Krasniqi” nr. 254,Prishtinë. Aplikacionet e pa kompletuara si dhe përvoja jo adekuate nuk do të merren parasysh.Konkursi mbetet i hapur deri me datën 20.10.2017, ora 16:00.

Advertising
Advertising
Facebook