Register
X

Log in
X

Company Name

Delfin LTD

Phone Number

038 602 702

Company Place

Graçanicë

Bashkëpunëtor/e profesional/e në Departamentin e Importit

Bashkëpunëtor/e profesional/e në Departamentin e Importit

Information

Publish Date

12.10.2017

End Date

26.10.2017

Categories

Ekonomi

Job Places

Prishtinë

Job Description

Korporata “Delfin L.t.d - Sh.p.k”, me seli në Gushtericë e Ulët, komuna e Graçanicës, publikon:

KONKURS

Për plotësimin e vendit të lirë të punës "Bashkëpunëtor/e profesional/e në Departamentin e Importit”

Kandidatët e interesuar duhet t’iplotësojnë këto kushte:
• Përgatitja universitare (Fakulteti Ekonomik, Administrim Biznesi ose ndonjë drejtim tjetër relevant);
• Njohja e rrjedhshme e gjuhës angleze dhe serbe; dhe
• Tri vite përvoje pune në pozitë relevante.

Punët dhe detyrat për këtë pozitë janë:
• Kompletimi i dokumentacionit për procedurat e importit në bashkëpunim me agjencitë doganore;
• Përgatitja e aplikacioneve përleje të importit;
• Organizimi i transportit tokësor dhe detar sipas kërkesës nga drejtori i importit;
• Përcjellja e të gjitha procedurave të importimit të mallit, siç janë aranzhimi i transportit, pranimi dhe verifikimi i dokumenteve, përcjellja e transportit deri në arritjen e ngarkesës në depo, përgatitja e dokumentacionit për hyrje në Kosovë, njoftimi mbi udhëzimet e përgatitjes së procedurave doganore për mallin përkatës;
• Aranzhimi i transportit dhe organizimi i procedurave të importit për kompanitë tjera sipas kërkesës nga drejtori menaxhues;
• Kontakton me furnitorët në lidhje me ngarkesat (planin e ngarkimit, njoftimet për ndryshimet eventuale rreth procedurave të importit);
• Kontakton me transportuesit dhe agjentët doganorë sipas kërkesës, gjatë ose eventualisht pas orarit të punës; dhe
• Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së drejtorit të importit, që janë të ndërlidhura me punët dhe detyrat e kësaj pozite.

Kandidatët e përzgjedhur pas shqyrtimit të aplikacioneve nga ana e Komisionit për Punët ë Personelit do t’i nënshtrohen intervistës. Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-në e tyre së bashku me dokumentacionin mbështetës, deri më 26 tetor 2017 përmes postës elektronike: hr@delfinltd.com

Advertising
Advertising
Facebook