Log in
X

Company Name

CACTTUS Sh.a.

Phone Number

038 600 488

Company Place

Prishtinë

Inxhinier/e i/e Elektroteknikës

Inxhinier/e i/e Elektroteknikës

Information

Publish Date

07.07.2017

End Date

19.07.2017

Categories

Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

Titulli i Vendit të punës: Inxhinier/e i/e Elektroteknikës

REFERENCA:       CK-010-17

Vendi i Punës:   Prishtinë

Raporton te:      Menaxheri i Departamentit të Telekomit dhe Rrjetave

Inxhinieri/ja i/e Elektroteknikës angazhohet në punë nëteren në kuadër të projektit të 3G-LTE. Ai/ajopërcjell te gjithë procesin nga identifikimi i pajisjeve për instalim, kushteve ne teren dhe raporton rezultatet e implementimit.

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

 • Punon ne teren dhe merr pjesë në site-survey
 • Viziton pikat ku do të instalohen/zëvendësohen pajisjet
 • Identifikon pajisjet ekzistuese, tokëzimin ekzistues, si dhe kushtet e furnizimit me rrymë
 • Konstaton kushtet ekzistuese hapësinore, elektrike, mekanike, ndërtimore dhe ambientale për instalimin e pajisjeve të reja
 • Kryen punët eventuale për përgatitjen e pikave për instalimin e pajisjeve
 • Jep propozime për zgjedhje të çështjeve që ndërlidhen me instalimin e pajisjeve të reja
 • Puna në teren, instalimi i pajisjes nëpër stacionet baze te telefonisë mobile. Pas instalimit hardverik duhet te behet instalimi i softverit – komisionimi ipajisjes. Pikat ku do te punohet ndodhen ne te gjitha zonat e Kosovës, ne zona urbane, rurale, malore, ne ndërtesa dhe objekte te ndryshme.
 • Hulumton rreth problemeve të natyrës komplekse të projektit dhe sjellë rekomandime cilësore për zgjidhjen e tyre.
 • Përpilon raport sipas kërkesave të parashtruara

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Diplome universiteti ne Inxhinieri Elektrike dhe Kompjuterike.
 • Përvojë pune paraprake minimum 1 vjeçare.
 • Njohjetë mirëtë radio pajisjeve, pajisjeve te BTS, dhe antenave mikrovalore
 • Njohja e pajisjeve me rrymë AC/DC, pajisjeve dhe mënyrave të tokëzimit
 • Aftësi të mira për punë ne teren.
 • Certifikimi CCNA është i dëshirueshëm
 • Aftësi të shkëlqyeshme analitike dhe hulumtuese.
 • Shkathtësi të mira ndër-personale dhe te punës grupore
 • Gatishmëri për pune me orar te zgjatur dhe punë nën presion të afateve
 • Njohje të mirë të gjuhës angleze

Si të aplikoni:

- Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes sistemit elektronik të rekrutimit www.cacttus.com/sq/punesimi

- Së bashku me aplikacionin qe shkarkoni nga linku i sipërpërmendur, ju lutem bashkëngjitni CV dhe letrën motivuese dhe dërgoni ne adresën jobs@cacttus.com

- Afati i fundit për aplikim është 19 korrik 2017.

- Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

- Aplikimet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë, nuk do të merren parasysh.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook