Log in
X

Company Name

Infosoft Systems shpk

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhiner I Rrjetave, Inxhiner I Sistemeve, Software Inxhiner

Inxhiner I Rrjetave, Inxhiner I Sistemeve, Software Inxhiner

Information

Publish Date

05.04.2018

End Date

19.04.2018

Categories

| IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

Infosoft Systemsshpk ne Prishtine, kerkon te rekrutoje:

Inxhiner I Rrjetave

DetyradhePergjegjesi:        

 • Te dizenjoje / krijoje zgjedhje teknike per projekte me kliente enterprise sipas nevojave dhe kerkesave te biznesit
 • Te organizoje dhe zhvillojene teresi marredhenien teknike me kliente te caktuar enterprise ne bashkerendim me ekipin te shitjeve
 • Te beje Projektime dhe konfigurimete sistemit; Instalimi i sistemit të drejtimit; Përcaktimin, dokumentimin dhe zbatimin e standardeve të sistemit.
 • Te ideoje dhe perzgjedhe produkte enterprise ne bashkepunim me vendoret specifike
 • Te krijoje dhe perditesoje bazen e kontakteve homologe qe punojne per vendoret apo partneret strategjike
 • Zbaton sistemet e informacionit dhe misionin e organizimit duke plotësuar rezultatet e lidhura sipas nevojës.
 • Raportimi i gjendjes operacionale të rrjetit duke mbledhur, duke dhënë prioritet informacioni;

Kërkesa për kandidatët:

 • Te kene perfunduar studimet e larta, ne Shkenca Kompjuterike, si Inxhinieri Kompjuterike, Elektronike apo te ngjashme me to
 • Minimalisht 2 vjet eksperience pune ne fushen e teknologjise
 • Te kete njohuri ne proceset e shitjes
 • Zgjidhja e Problemeve, Njohuritë LAN, Serverët Proxy
 • Njohuritë e Rrjetit, Dizenjimi dhe Zbatimi i Rrjetit, Zgjidhja e Rrjetit të Rrjetit, Konfigurimi i Rrjetit të Rrjetit, Tuning Performance të Rrjetit
 • Te kene njohuri shume te mira te gjuhes angleze (shkrim dhe komunikim)
 • Aftesi te mira organizative
 • Aftesi shume te mira komunikuese
 • Aftesi shume te mira analitike dhe sintetizuese

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: hr@infosoftsystems-ks.com

Ju lutem specifikoni pozicionin per te cilin aplikoni.

Infosoft Systems shpk ne Prishtine, kerkon te rekrutoje:

Inxhiner I Sistemeve

DetyradhePergjegjesi:        

 • Te dizenjoje / krijoje zgjedhje teknike per projekte me kliente enterprise sipas nevojave dhe kerkesave te biznesit
 • Te organizoje dhe zhvilloje ne teresi marredhenien teknike me kliente te caktuar enterprise ne bashkerendim me ekipin te shitjeve
 • Te perzgjedhe produkte qe plotesojne kerkesat tekniko-funksionale ne dokumenta RFI / RFP / ToR te leshuara nga klienti
 • Te ideoje dhe perzgjedhe produkte enterprise ne bashkepunim me vendoret specifike
 • Te krijoje dhe perditesoje bazen e kontakteve homologe qe punojne per vendoret apo partneret strategjike
 • Te ofroj lëvrimin e sherbimeve, te përpilon planin e detajuar të implementimit, në bashkëpunim me të gjitha palët që do të marrin pjesë në implementim.
 • Te ofroj mbeshtetje teknike per sistemet e IT’s, mirembajtje dhe perkrahje

Kërkesa për kandidatët:

 • Te kene perfunduar studimet e larta, ne Shkenca Kompjuterike, si Inxhinieri Kompjuterike, Elektronike apo te ngjashme me to
 • Minimalisht 2 vjet eksperience pune ne fushen e teknologjise
 • Te kete njohuri ne proceset e shitjes
 • Njohuri te avancuara ne Servera Storage – e preferueshme
 • Njohuri te mira ne sisteme te TI’s, perfshire platformat e Virtuale
 • Njohuri te mira ne Project Management dhe ITIL – e preferueshme
 • Te kene njohuri shume te mira te gjuhes angleze (shkrim dhe komunikim)
 • Aftesi te mira organizative
 • Aftesi shume te mira komunikuese
 • Aftesi shume te mira analitike dhe sintetizuese

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: hr@infosoftsystems-ks.com

Ju lutem specifikoni pozicionin per te cilin aplikoni.

Infosoft Systems shpk ne Prishtine, kerkon te rekrutoje:

Software Inxhiner

DetyradhePergjegjesi:        

 • Përcakton fizibilitetin operacional duke vlerësuar analizën, përkufizimin e problemeve, kërkesat, zhvillimin e zgjidhjeve
 • Demonstron zgjidhje duke zhvilluar diagramet, skica , tabela, komente te kodit dhe kode te qarta per klientet.
 • Përgatit dhe instalon zgjidhje duke përcaktuar dhe dizajnuar specifikimet e sistemit, te standardeve dhe programim.
 • Përmirëson operacionet duke kryer analiza të sistemeve; duke rekomanduar ndryshime në politikat dhe procedurat.
 • Merr dhe licencon softuerin duke marrë informacionin e kërkuar nga shitësit; bene rekomandimin e blerjeve; testimin dhe miratimin e produkteve.
 • Përditëson njohuritë e punës duke studiuar mjetet zhvillimore më të fundit, teknikat e programimit dhe pajisjet kompjuterike;
 • Mbron operacionet duke ruajtur informacionin konfidencial.
 • Ofron informacion duke mbledhur, analizuar dhe përmbledhur çështjet e zhvillimit dhe shërbimit.
 • Realizon misionin e inxhinierisë dhe organizimit duke plotësuar rezultatet e nevojshme sipas nevojës.
 • Jep zgjidhje softuerike duke studiuar nevojat e informacionit; duke studiuar rrjedhën e sistemeve, përdorimin e të dhënave dhe proceset e punës; hetimin e zonave problematike; pas ciklit jetësor të zhvillimit të softuerit.

Kërkesa për kandidatët:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta. (Të preferueshme shkencat kompjuterike)
 • Eksperiencë pune në pozicione pune analoge.
 • Analizimi i Informacionit, Aftësitë e Përgjithshme të Programimit, Dizajnimi i Softuerit, Debugging Software, Documentation Software, Testimi i Software, Zgjidhja e Problemeve,
 • Aftesi per te punuar ne grup
 • Tregon mendim analitik, por, edhe novator dhe ka dëshirën për të sfiduar të menduarit konvencional
 • Bashkëpunon ngushtë me kolegët në krijimin e aplikacioneve
 • Tregon qasje analitike dhe metodike për zgjidhjen e problemeve komplekse

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: hr@infosoftsystems-ks.com.

Ju lutem specifikoni pozicionin per te cilin aplikoni.

Expired

Share

Advertising