Log in
X

Company Name

Kuvendi i Kosoves

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar i lartë për harmonizim gjuhësor për gjuhën serbe, Zyrtar i lartë për analiza buxhetore dhe financiare, Zyrtar i lartë për marrëdhënie konsullore, Zyrtar për media - informim, Zyrtar i Programit për edukim qytetar

Zyrtar i lartë për harmonizim gjuhësor për gjuhën serbe, Zyrtar i lartë për analiza buxhetore dhe financiare, Zyrtar i lartë për marrëdhënie konsullore, Zyrtar për media - informim, Zyrtar i Programit për edukim qytetar

Information

Publish Date

30.05.2019

End Date

13.06.2019

Categories

Qeveri | Financa

Job Places

Prishtinë

Job Description

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës (Ligjin Nr. 03/L-149), Rregulloren Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil dhe Rregulloren për Organizimin dhe Përgjegjësitë e Administratës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës shpall:

KONKURS

Për plotësimin e këtyre pozitave:

1. Pozita: Zyrtar i lartë për harmonizim gjuhësor për gjuhën serbe

Koeficienti: 8
Kategoria Funksionale: NP-3
Grada: 8
Lloji i Pozitës: E karrierës, orari i plotë
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Referenca: DSHJPL -KRK/916
Numri i kryerësve: 1 (një)
Mbikëqyrësi: Drejtori i Drejtorisë për shërbime juridike dhe përafrim të legjislacionit

Qëllimi i vendit të punës:

Nën mbikëqyrjen e Drejtorit të Drejtorisë për shërbime juridike dhe përafrim të legjislacionit, zyrtari është përgjegjës për analizimin e çdo projektligji të proceduar në Kuvend në aspektin e harmonizimit gjuhësor shqip-serbisht-shqip.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Nën mbikëqyrjen e Drejtorit të Drejtorisë për shërbime juridike dhe përafrim të legjislacionit, zyrtari është përgjegjës për:

 • Analizimin e çdo projektligji të proceduar në Kuvend në aspektin e harmonizimit gjuhësor shqip-serbisht-shqip;
 • Përgatitjen e raportit preliminar, në bashkëpunim me Këshilltarin Juridik, lidhur me shpërputhjet gjuhësore dhe gramatikore, te formuluara si sugjerime dhe udhëzime për procedim të mëtejmë në komisionet parlamentare;
 • Harmonizimin e tekstit final të ligjit, duke bërë standardizimin formalo-juridik dhe gjuhësor;
 • Ndërmerr të gjitha veprimet për përfshirjen e të gjitha amendamenteve që miratohen në seancë plenare;
 • Sigurimin/ kontrollimin e tekstit të ligjit në gjuhen serbe të jetë unik me tekstin ne gjuhën shqipe;
 • Lekturimin dhe korrekturën e tekstit të ligjit në gjuhën serbe të miratuar në Kuvend;
 • Kryen edhe punë të tjera nga fushëveprimi i Drejtorisë, sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë fakulteti/master në lëmin e gjuhës dhe letërsisë shqipe,drejtësi;
 • Përvojë profesionale së paku 3 vjet në lekturë dhe përkthim të legjislacionit në institucione.

Shkathtësitë:

 • Shkathtësi të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare, duke përfshirë aftësi të shkëlqyeshme të përkthimit të dokumenteve të ndryshme;
 • Njohuri për të përkthyer dokumente ligjore, në mënyre të logjikshme, të qartë dhe koncize;
 • Aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme;
 • Njohuri të mira pune me programet kompjuterike;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe serbe.

 

2. Pozita: Zyrtar i lartë për analiza buxhetore dhe financiare

Koeficienti: 8
Kategoria Funksionale: NP-3
Grada: 8
Lloji i Pozitës: E karrierës, orari i plotë
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Referenca: DHBA-KRK/946
Numri i kryerësve: 2(dy)
Mbikëqyrësi: Drejtori i Drejtorisë

Nën mbikëqyrjen e drejtorit të Drejtorisë për hulumtime bibliotekë dhe arkiv, zyrtar i lartë për analiza buxhetore dhe financiare:

 • Përgatitë me shkrim analiza, për të gjitha dokumentet e parapara në fushëveprimin e Njësisë, dhe arsyeton punën/rezultatet e analizës në mbledhjen e komisionit, sipas kërkesës, për dokumentet si vijon: KASH-në, Projektbuxhetin e shtetit, Raportet periodike dhe vjetore të shpenzimeve të Buxhetit të Republikës së Kosovës dhe raportet e tjera të parapara me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Mbështet Drejtorinë e Buxhetit dhe Pagesave, për përgatitjen e deklaratës së ndikimit buxhetor dhe financiar për aktet e hartuara nga Kuvendi, Mbështet Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike, në analizimin e Raportit të Përgjithshëm të Auditimit,
 • Përgatitë analiza dhe përshkrime të shkurtra, të propozimeve të buxhetit dhe koncepteve të tij;
 • Përgatit analiza të ndikimit të politikave të propozuara;
 • Përgatit analiza të shpenzimeve të viteve të kaluara dhe të arriturat (matja e performancës dhe evaluimit);
 • Përgatitë analiza krahasimtare në mes vitit aktual dhe viteve të kaluara buxhetore për institucionet dhe agjencitë bazuar në të dhënat kryesore;
 • Përgatitë analiza të politikave fiskale, të tilla si vlerësimin e ndikimit të ndryshimeve të tatimeve të propozuara për zhvillimin ekonomik, ose matjen e ndikimit shpërndarës të llojeve të ndryshme të tatimeve të propozuara;
 • Përgatitë analiza mbi shkurtimet potenciale në buxhet që afektojnë buxhetin individual/aktivitetet e ministrive të linjës apo organizatave të tjera buxhetore;
 • Sipas kërkesës së komisioneve parlamentare, zyrtari përgjegjës i Njësisë, arsyeton me gojë analizën e përgatitur në mbledhje të Komisionit;
 • Kryerjen e punëve të tjera lidhur me fushëveprimin e Drejtorisë dhe sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë fakulteti në lëmin e ekonomisë - Ekonomist i diplomuar/master i ekonomisë,
 • Përvojë profesionale, së paku 3 vjet, në lëmin ekonomiko-financiar dhe të procedurave buxhetore.

Shkathtësitë:

 • Të ketë njohuri për funksionimin e financave publike;
 • Të ketë njohuri për funksionimin e sistemit Kushtetues të Kosovës, legjislacionin në fuqi;
 • Të ketë njohuri të programeve për buxhetim dhe raporteve financiare;
 • Të kenë njohuri të mira në përgatitjen me shkrim të analizave profesionale buxhetore dhe financiare;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi.

 

3. Pozita: Zyrtar i lartë për marrëdhënie konsullore

Koeficienti: 8.5
Kategoria Funksionale: NP-3
Grada: 8
Lloji i Pozitës: E karrierës, orari i plotë
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Referenca: DPMN -KRK/130
Numri i kryerësve: 1 (një)
Mbikëqyrësi: Koordinatori i Njësisë për Marrëdhënie Ndërkombëtare

Qëllimi i vendit të punës:

Nën mbikëqyrjen e Koordinatorit të Njësisë, Zyrtari i lartë për marrëdhënie konsullore është përgjegjës për të ofruar shërbime konsullore sipas cilësisë dhe kohës, me qëllim të realizimit të vizitave zyrtare brenda dhe jashtë vendit.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Zyrtari i lartë për marrëdhënie konsullore është përgjegjës për të:

 • Ofruar shërbime konsullore sipas cilësisë dhe kohës, me qëllim të realizimit të vizitave zyrtare brenda dhe jashtë vendit;
 • Pajisjen me pasaporta diplomatike dhe zyrtare, sipas legjislacionit për pajisjen me dokumentet e udhëtimit;
 • Pajisjen me viza të Kryetarit të Kuvendit, Anëtarëve të Kryesisë, të deputetëve, Sekretarit të Kuvendit, dhe stafit të Administratës së Kuvendit që është i përfshirë në aktivitet;
 • Pajisjen me nota verbale nga Ministria për Punë të Jashtme;
 • Pajisjen me sigurime shëndetësore për Kryetarit të Kuvendit, Anëtarëve të Kryesisë, të deputetëve, Sekretarit të Kuvendit, dhe stafit të Administratës së Kuvendit që është i përfshirë në aktivitet;
 • Kryen edhe punë të tjera në lidhje me fushëveprimin e aktivitetit sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë fakulteti në lëmin e drejtësisë - Jurist i diplomuar, administratë publike, master apo specializim në marrëdhëniet ndërkombëtare;
 • Përvojë profesionale së paku 3 vjet në marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci;
 • Përvojë në punët administrative dhe njohuri për punën e Kuvendit dhe procedurave parlamentare.

Shkathtësitë:

 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare;
 • Prirje për zgjidhjen e problemeve, për të vlerësuar faktorët relevantë dhe për të përdorur iniciativën për t'i përshtatur praktikat ekzistuese në situata dhe rrethana të reja;
 • Aftësi për të hartuar dokumente zyrtare, në mënyrë të logjikshme, të qartë dhe koncize;
 • Aftësi të mira personale dhe profesionale për të realizuar detyrat dhe bashkëvepruar me kolegët dhe mbikëqyrësin, aftësi të përballojë dhe organizoj punën dhe të jetë në gjendje të gjejë zgjidhje;
 • Aftësi për të punuar dhe komunikuar me autoritete të brendshme dhe të jashtme në nivel të njëjtë, të lartë ose më të ulët si dhe dhënia e këshillave në fushën përkatëse të përgjegjësisë;
 • Aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme;
 • Njohuri të mira pune me programet kompjuterike;
 • Njohja e gjuhës angleze e obliguar.


4. Pozita: Zyrtar për media - informim

Koeficienti: 7
Kategoria Funksionale: NP-2
Grada: 9
Lloji i Pozitës: E karrierës, orari i plotë
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
Referenca: DMMP -KRK/240
Numri i kryerësve: 1 (një)
Mbikëqyrësi: Koordinatori i Njësisë për Media

Detyrat dhe përgjegjësitë

Nën mbikëqyrjen e Koordinatorit të Njësisë për Media, zyrtari për media-informim është përgjegjës, për:

 • Ndjekjen e punëve të komisioneve parlamentare dhe hartimin e informacioneve për punën e tyre;
 • Hartimin e informacioneve për seancat e Kuvendit;
 • Hartimin e informacioneve për takimet apo mbledhjet e organeve dhe trupave të tjerë të Kuvendit;
 • Hartimin e paralajmërimeve për aktivitetet e Kuvendit;
 • Shoqërimin e përfaqësuesve të mediave gjatë qëndrimit të tyre në Kuvend;
 • Hartimin e artikujve, informatave dhe materialeve të tjera për revistën "Kuvendi", si dhe për publikimet e tjera;
 • Monitorimin e mediave;
 • Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë fakulteti në gazetari, gjuhë dhe letërsi shqipe, shkenca politike, administratë publike, sociologji, filozofi, histori ose pedagogji;
 • Përvojë profesionale së paku 2 vjet në gazetarinë e shkruar ose elektronike, apo
 • Përvojë në zyrën për marrëdhënie me media (në ndonjë institucion shtetëror).

Shkathtësitë:

 • Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhët zyrtare;
 • Shkathtësi për hartimin e shpejtë dhe me cilësi të informatave për aktivitetet e Kuvendit;
 • Aftësi për të punuar në baza politike tërësisht neutrale dhe të paanshme;
 • Integritet të lartë personal dhe profesional;
 • Njohuri të mira pune me programet kompjuterike;
 • Përparësi ka njohja e gjuhës angleze.

 

5. Pozita: Zyrtar i Programit për edukim qytetar

Koeficienti: 7
Kategoria Funksionale: NP-2
Grada: 9
Lloji i Pozitës: Jo e karrierës, orari i plotë
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të caktuar - deri në 2(dy) vjet, me punë provuese në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajsh
Referenca: DMMP -KRK-JK/236
Numri i kryerësve: 1 (një)
Mbikëqyrësi: Koordinatori i Njësisë për Marrëdhënie me Publikun

Qëllimi i vendit të punës:

Zyrtari për edukim qytetar do të shërbejë për t'u ndihmuar nxënësve dhe vizitorëve të tjerë, të njihen dhe të kuptojnë mënyrën e funksionimit të demokracisë dhe të Kuvendit të Kosovës në veçanti, duke afruar kështu institucionet me qytetarët.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Nën mbikëqyrjen e Koordinatorit të Njësisë për Marrëdhënie me Publikun, zyrtari i Programit për edukim qytetar, është përgjegjës, por nuk kufizohet, për:

 • Planifikimin, organizimin dhe realizimin e aktivitetit "Punëtoritë e Demokracisë / DEMOS-ti";
 • Përgatitjen e kushteve optimale për punëtori, të cilat i plotësojnë nevojat e pjesëmarrësve;
 • Krijimin e një atmosfere pozitive të të mësuarit, përgjatë punëtorive;
 • Mësimin e fëmijëve individualisht dhe në grup, përmes prezantimeve, diskutimeve dhe aktiviteteve grupore;
 • Përgatitjen e gazetës "DEMOS-ti";
 • Realizimin e videove nga punëtoritë, montazhimin dhe publikimin e tyre,
 • Publikimin e materialeve të tjera në ueb-faqe;
 • Shoqërimin e grupeve të qytetarëve dhe të mysafirëve që e vizitojnë ndërtesën e Kuvendit;
 • Mbështetjen në organizimin e "Ditëve të dyerve të hapura" të Kuvendit;
 • Mbështetjen në organizimin e aktiviteteve të tjera që lehtësojnë qasjen e qytetarëve në punën dhe ndërtesën e Kuvendit;
 • Kryen edhe punë tjera nga fushëveprimi i Drejtorisë për Media dhe Marrëdhënie me Publikun, sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë fakulteti në lëmin e shkencave shoqërore;
 • Përvojë pune në programe edukative për fëmijë/të rinj (së paku 2 vjet).

Shkathtësitë:

 • Aftësi komunikimi në të folur dhe në të shkruar, në gjuhët zyrtare dhe angleze;
 • Njohuri të mira pune me programet kompjuterike (InDesign, Photoshop, Adobe Premier etj);
 • Njohje të punës me kamerë dhe në montazhim;
 • Njohuri pedagogjike;
 • Integritet të lartë personal dhe profesional;
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe në afate të shkurtra kohore;
 • I/e adaptueshëm të punojë në rrethana të ndryshueshme, me komunitete të ndryshme;
 • Bashkëpunues/e me një qëndrim pozitiv, entuziazëm, profesionalizëm dhe etikë të lartë pune.
   

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

Administrata e Kuvendit afron mundësi të barabarta punësimi dhe i mirëpret kërkesat e pjesëtarëve të komuniteteve joshumicë dhe të femrave. Politika e drejtë e punësimit të të gjitha komuniteteve të Kosovës, është zbatuar në strukturën e kuadrove të Administratës së Kuvendit.

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do t'i nënshtrohen testimit dhe intervistimit.

Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë.

PROCEDURA E KONKURRIMIT

Formulari për konkurrim mund të nxirret nga Ueb-faqja e Kuvendit (http://www.assembly-kosova.org ), ose mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Kosovës në Prishtinë (Rr. "Nëna Terezë", p.n.).Formulari zyrtar i konkurrimit duhet të dorëzohet së bashku me dëshminë për kualifikimin shkollor, specializimin, kurset e ndjekura, përvojën e punës, kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës dhe dy referenca.

Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara, si dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, do të konsiderohet i pavlefshëm.

Formulari për konkurrim mund të dorëzohet në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës në Prishtinë (Rruga "Nëna Terezë" p.n.), ose me postë, si dhe në Drejtorinë e Personelit, zyra N - 217, kati II.

Për informata shtesë mund të telefononi në telefonat: 038 200 10494 dhe 038 200 10490.

Afati për konkurrim është prej 30.05.2019, deri më 13.06.2019, deri në orën 16:00.

Shkarko Aplikacionin

Expired

Share

Advertising