Log in
X

Company Name

Majanca

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Drejtuese e Financave, Shites Ambulantiv

Drejtuese e Financave, Shites Ambulantiv

Information

Publish Date

03.06.2019

End Date

16.06.2019

Categories

Financa | Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

"Majanca", shpall konkurs per:

1. Drejtuese e Financave

Detyrat
- Përgatit raportet financiare sipas akteve ligjore në fuqi, rregulloreve dhe bordit të drejtuesve të kompanisë.
- Shikon raportet përmbledhëse për të përcaktuar bilancet.
- Përcakton proçedurat për mirëmbajtjen dhe kontrollin e aseteve.
- Regjistron dokumentacionin ne kontabilitet (Fatura, Arka, Banka), si dhe ben ndjekjen e tyre
- Mbikqyr miratimin dhe përpunimin e të ardhurave, shpenzimet, dokumentet e kontrollit, buxhetet e departamenteve, mirëmbajtjen e llogarive, etj.
- Kontribuon në përgatitjen e listës së pagave dhe pagesat e përfitimeve për të gjithë stafin;
- Siguron që të dhënat janë mbajtur në përputhje me standardet e pranuara të auditimit;
- Analizon rrjedhën e parasë, kontrollin e kostos dhe shpenzimet për të drejtuar udhëheqjen e biznesit;
- Mbajtja e kartelave te debitoreve dhe kreditoreve dhe te cdo llogarie kontabel;
- Mbajtja e gjendjes se inventarit te magazines, kartelave te artikujve dhe rakordimi me kontabilitetin;
- Mbajtja e sistemit te kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor dhe parimeve kontabel;
- Mbajtja e pasqyrave financiare, bilanci, listepagesat, deklarimi taksave/TVSH-së, etj;
- Përgatitja e dokumentacionit financiar;
- Menaxhimi i arketimeve dhe pagesave nepermjet sistemit bankar dhe arkes;
- Analiza te ardhurash dhe shpenzimesh;
- Ndihmon në koordinimin e të gjitha aktiviteteve me palët e treta për cështjet financiare të kompanisë;
- Menaxhon, kontrollon dhe mbikqyr stafin e kontabilitetit ne varesi;
- Bën raportime ditore te eprori i drejtpërdrejtë
- Zbaton politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanise.

Kualifikimet
- Të ketë mbaruar studimet  në Fakultetin Ekonomik, dega Financë-Kontabilitet.
- Të ketë eksperiencë në mbylljen e bilanceve.
- Të zotërojë shumë mire te programeve financiare mundesishte EXPERT.
- Të ketë eksperiencë pune ne profil te njejte
- Te kete aftesi shume te mira ne kontabilitet
- Te kete aftesi te mira menaxhimi
- Duhet t'i permbahet ketyre rregullave:
- T-e kete perkushtim maksimal gjate orarit te punes.
- Te jete e komunikueshme me koleget dhe e gatshme ne çdo kohe te japin ndihmen e tyre per nevojat e kompanise.
- Te karakterizohen nga ndershmeria, integriteti dhe korrektesia.
- Te kene aftesi organizative, kreative dhe te ndihmojne ne dhenien e ideve te reja.
- Te eci me te njejtin hap me qellimet dhe synimet e kompanise.
- Te ruaj konfidencialitetin dhe te kete etike te larte profesionale.

Ky pershkrim pune nuk eshte gjitheperfshires. Punemarresi mund te kryej dhe detyra te tjera per plotesimin e nevojave te kompanise.

Te gjithe te interesuarit duhet te dergojne CV, ne email: majanca@live.com

Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do te njoftohen per interviste.

2. Shites Ambulantiv

Detyrat
- Furnizimi dhe marrja e porosive në çdo pikë shitje;
- Prezantimi në mënyrë profesionale i produkteve;
- Ndërtimi dhe ndjekja marrëdhënieve me klientët;
- Identifikim dhe gjenerim i klienteve te rinj;
- Zgjerim me artikuj te rinj ne klientet ekzistues;
- Pergjegjesi per inventarin e mallrave ne makinen e tij;
- Pergjegjesi per mjetet e punes ne perdorim.

Kualifikimet
- Minimalisht posedimi i diplomës së gjimnazit;
- Pervoja e punes perben avantazh
- Patentë e klasit B
- Aftësi shumë të mira komunikimi dhe prezantimi;

Ky pershkrim pune nuk eshte gjitheperfshires. Punemarresi mund te kryej dhe detyra te tjera per plotesimin e nevojave te kompanise.

Te gjithe te interesuarit duhet te dergojne CV, ne email: majanca@live.com

Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do te njoftohen per interviste.

Expired

Share

Advertising