Log in
X

Company Name

Ministria e Integrimit Europian

Phone Number

038 200 27- 062

Company Place

Prishtinë

Zyrtar i Lartë Ekzekutiv

Zyrtar i Lartë Ekzekutiv

Information

Publish Date

14.06.2019

End Date

19.06.2019

Categories

| Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës Ligji Nr. 03/ L -149, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,:
MINISTRIA E INTEGRIMIT EVROPIAN  shpallë  KONKURS i Jashtëm  për këtë vend të punës:

Titulli i pozitës: Zyrtar i Lartë Ekzekutiv
Numri i referencës: 05 /2019 /ZSP/ MIE
Grada e vendit punës: Niveli profesional 3 Grada 8
Koeficienti: 8
Vendi: Prishtinë


Detyrat dhe përgjegjësitë:
Nën mbikëqyrjen e Sekretarit te Përgjithshëm të Ministrisë së Integrimit Evropian,  Zyrtari  është përgjegjës të:
•Ndihmon ne organizimin e punës dhe menaxhimin efikas te aktiviteteve te përditshme te zyrës se Sekretarit te Përgjithshëm dhe ndërlidhjen e departamenteve dhe njësive tjera organizativë te ministrisë me zyrën e Sekretarit; 20:
•Ofron këshilla profesionale dhe ndihmon realizimin e agjendës se punës për Sekretarin ne zhvillimin dhe arritjen e objektivave te punës; 15%
•Harton shkresa, vendime, udhëzime dhe akte tjera për Zyrën e Sekretarit te Përgjithshëm; 15%
•Bashkëpunon me udhëheqësit e departamenteve, divizioneve dhe zyrave te ministrisë sipas udhëzimeve te Sekretarit te përgjithshëm lidhur me koordinimin për realizimin e aktiviteteve te tyre; 15%
•Merr pjese ne mbledhjet e ndryshme te Sekretarit te përgjithshëm, mban shënime dhe harton procesverbale sipas nevojës; 10%
•Siguron klasifikimin, mirëmbajtjen dhe ruajtjen e akteve dhe dokumenteve ne Zyrën e Sekretarit te Përgjithshëm; 10%
•Përgatit raporte periodike mbi aktivitetet organizative dhe çështjeve qe kërkojnë shqyrtim nga Sekretarin e Pergjithshem;10%
•Kryen edhe detyra tjetër ne përputhje me ligjet dhe rregulloret te cilat mund te kërkohen ne mënyre te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikëqyrësi; 5 %

Kualifikimi, përvoja e punës dhe aftësitë:
 •Diplome universitare juridik, shkenca politike , ekonomi dhe administrata publike, 3 vite përvoje pune profesionale;
•Njohuri dhe përvoje ne fushën hartimit mbikëqyrjes se zbatimit te politikave dhe !ligjshmërisë;
•Shkathtësi ne komunikim planifikim te punës dhe udhëheqje te ekipit;
•Shkathtësi hulumtuese, analitikë, vlerësuese dhe formulim te rekomandimeve dhe këshillave;
•Aftësi për përmbushje te detyrave dhe punëve nen presion;
•Shkathtësi kompjuterike te aplikacioneve te programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit).
•Njohja e mire e gjuhës angleze, e dëshirueshme;

INFORMATË E PËRGJITHSHME  PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë nëpunësit e MIE-së, të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë shkollimin e lartë dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

“Shërbimi Civil i Republikës së Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.

“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcionalë organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrorë dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3të Ligjit Nr..03/L-149 mbi shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”

Aplikacionit duhet ti bashkëngjiten  dokumentet përcjellëse  si vijon: Formulari i plotësuar i aplikimit, Dëshminë për kualifikimet arsimore dhe profesionale, dëshminë e përvojës së punës, dy vlerësimet e fundit të punës si dhe dy referenca.

Formularin zyrtar për aplikim, mund ta gjeni edhe në Web faqen : http://mei-ks.net/

Dokumentacioni duhet të dorëzohen në Divizionin e burimeve njerëzore, rruga Ukshin Hoti nr 120 Prishtinë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do  të kontaktohen.
Afati i konkurrimit është prej datës 05.06.2019 deri me datë 19.06.2019 deri  në orën 16:00. Konkursi  është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit.
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. Për informata shtesë,  ju lutemi telefononi në numrat: 038 200 27-006.

Expired

Share

Advertising