Log in
X

Company Name

Organizata Rinore Akti

Phone Number

+377 (0) 44 571 634

Company Place

Fushë Kosovë

Dizajner/e, Produksion per realizim te dokumentarit, Expert/Kompani per krijim te aplikacionit per IOS dhe Android.

Dizajner/e, Produksion per realizim te dokumentarit, Expert/Kompani per krijim te aplikacionit per IOS dhe Android.

Information

Publish Date

07.06.2019

End Date

14.06.2019

Categories

| IT & Dizajn | Të tjera...

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

Organizata Rinore “Akti”,Rruga:“Nëna Tereze”,Pallati i Kulturës Fushë-Kosovë Telefoni: + 377 (0) 44 571 634
Email: aktiora@hotmail.com, info@akti-ngo.org, web: www.akti-ngo.org 

Konkurs për pozitata:

 1. Dizajner/e 1 pozite,
 2. Produksion per realizim te dokumentarit,
 3. Expert/Kompani per krijim te aplikacionit per IOS dhe Android.

Përshkrimi i Projektit

Permes këtij projekti ne synojmë të sjellim dhe të krijojmë bashkëpunim midis grupeve të cenueshme që përfshijnë të kthyerit, komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian dhe personat me aftësi të kufizuara. Këto kategori të të rinjve shpesh përjetojn përjashtimin social, politik dhe kulturor në komunat e tyre. Sporti mund të përdoret si faktor që ndikon pozitivisht në shoqërinë rinore. Ajo do të kontribuojë në forcimin e atributeve të tyre fizike, në të njëjtën kohë do te argetohen. Ai kontribuon gjithashtu për të forcuar idenë e të qënit pjesë e ekipit; zhvillon vetëbesimin dhe i bën të rinjtë më të përgjegjshëm. Me këtë projekt, ideja jonë është që të edukojmë dhe informojmë të rinjtë duke bindur se sporti jo vetëm që përmirëson gjendjen e tyre fizike, por edhe ndihmon në një metabolizëm të mirë të një njeriu. Ne gjithashtu duam t'u tregojmë të rinjve rëndësinë e rregullave dhe përdorimin e tyre si një avantazh, duke u shpjeguar atyre se këshilla nga njerëz të tjerë me përvojë do t'i ndihmojnë ata të krijojnë një personalitet më të fortë dhe të zhvillojnë qëndrimet e tyre pozitive. Projekti do të zbatohet duke organizuar lojëra të ndryshme sportive, për të dhënë idenë që nuk duhet të bien në ndonjë lloj kategorizimi shoqëror si: përkatësia etnike, gjinia, feja apo aftësia e kufizuar. Ky projekt do t'i kushtojë vëmendje të veçantë përfshirjes së barabartë të aktiviteteve për të rinjtë me prejardhje të ndryshme etnike (shqiptarë, romë, ashkali dhe egjiptianë). Të gjitha mjetet që do të përdoren në zbatim do të nxisin diversitetin kulturor / etnik dhe integrimin. Një prioritet i veçantë për ne do të jetë parandalimi i dhunës ndëretnike të të rinjve. Përveç kësaj, sa i përket përfshirjes së grupeve minoritare, fokusi i veçantë do t'i kushtohet përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara. Projekti parashikon gjithashtu një pjesëmarrje dhe bashkëpunim të bilancit gjinor në të gjitha aktivitetet. Më e rëndësishme është trajtimi i këtij problemi kyç gjinor, pasi që në Kosovë është mungesa e përfshirjes së grave në sport. Prandaj, projekti do të ofrojë mundësi për gratë e reja që të angazhohen barazinë në sport për të përmbushur kriteret e balancës gjinore.

1. Dizajner/e 1 pozite

Detyrat:

 • Propozojë dhe përshtatë skemën e përgjithshme grafike të katalogut per sportet sociale, në përputhje me udhëzimet e organizatës kontraktuese dhe nevojat specifike,
 • Te dizejnoje broshura, postera, butona, maica.

Kualifikimi:

 • Të jetë i/e diplomuar në drejtimet komunikim vizuel, dizajn grafik ose marketing;
 • Të ketë minimum 3 vjet pervojë pune në fusha relevante si advertising, social media, brand identity design;
 • Të jetë i/e aftë të punojë me Adobe InDesign, Illustrator , Corel dhe Photoshop;
 • Të ketë aftësi të punojë në presion, në një ambient super dinamik pune;
 • Të jetë energjik/e, të ketë iniciativë dhe kreativitet, të ofroj ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës;
 • Të ketë aftësi bashkëpunuese;
 • Të posedoj aftësi të mira interpersonale;
 • Të ketë njohuri të gjuhes Angleze.

2. Produksion per realizim te videove të tregimeve të suksesit

Detyrat:

 • Realizimi i disa videove tregime te suksesi të arritura nga të rinjtë. Nëpërmjet prodhimit të videos, ata do të tregojnë sfida, rezultate dhe te arritura.
 • Qëllimi i kësaj videoje është promovimi i punës së të rinjve që kanë arritur rezultate në sportin e tyre dhe të inkurajojn të tjerët që me anë të punës mundet të arrihet gjithçka.
 • Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për rëndësinë e përfshirjes në sport; promovojnë sportin si një mjet për shoqërinë integrimi; promovojnë përfitimet e sportit; rritja e pjesëmarrjes së grupeve të margjinalizuara në sport dhe aktivitete fizike.

Kualifikimi:

 • Produksioni duhet te jete i regjistruar
 • Produksoni duhet te deshmon qe ka kapacitetin teknik dhe burimet njerzore per realizimin e videove.

3. Expert/Kompani per krijim te aplikacionit per IOS dhe Android

Detyrat:

 • Hartimi dhe ndërtimi i aplikacioneve mobile iOS dhe Android
 • Sigurimi i performancës, cilësisë dhe reagimit të aplikacioneve
 • Bashkëpunimi me ekipin për të përcaktuar, dizajnuar dhe ngarkuar tipare të reja
 • Identifikimi dhe korrigjimi i pengesave
 • Ndihmon në ruajtjen e cilësisë së kodit, organizimit dhe automatizimit.
 • Plotësisht përgjegjës për zhvillimin e aplikacioneve mobile në ekip
 • Ndërton dhe publikon aplikacione në dyqanet e aplikacioneve
 • Zbatimi i teknologjive të reja për të maksimizuar performancën e aplikimit

Kualifikimi:

 • Njohuri te shkelqyeshme in core Java
 • Eksperience ne cikel te plote per zhvillimi e aplikacioneve Android
 • Njohuri te forta ne RESTful web services
 • Njohuri te mira te Android SDK's
 • Push Notifications & Toast
 • Eclipse & ANT based build system
 • Android Studio
 • Pervoje ne Gradle.

Dokumentet e nevojshme:

Per individë:

Cv, letër motivimi, dokumenti që nuk është nën hetime, letër referencë/at.

Per kompani:

Cv, referncat e puneve te kryera, dokumentet e biznesit.

Apikimi bëhët përmes email adreses aktiora@hotmail.com duke e cekur në subjekt pozitën për të cilen aplikon.

Konkursi mbyllet me datë 14.06.2019 ora 16:00.

Expired

Share

Advertising