Log in
X

Company Name

Buçaj Sh.p.k

Phone Number

038/606-300, 038/606-400

Company Place

Lipjan

Mbikqyrës i Promocioneve & Promotore

Mbikqyrës i Promocioneve & Promotore

Information

Publish Date

09.07.2019

End Date

19.07.2019

Categories

Shitje

Job Places

Gjilan | Prishtinë | Prizren

Job Description

Korporata Buçaj shpall konkurs për pozitat:

Mbikqyrës i Promocioneve & Promotore për Regjionin e Prishtinës, Gjilanit dhe Prizrenit.

Mbikëqyrës i Promocioneve

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Bën mbikëqyrjen e promocioneve;
 • Përgjegjës për  mbarëvajtje para / gjatë / pas promocionit;
 • Përcjellja e aktiviteteve të konkurrencës;
 • Siguron mbështetje administrative dhe logjistike ekipit të cilin e mbikëqyrë;
 • Kontrollon / mban evidencë pë punonjësit dhe performancën e tyre;
 • Raportimi javor tek menaxheri i marketingut.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët preferohet të kenë diplomë universitare;
 • Të posedoj patent shofer;
 • Kandidatët duhet të kenë përvojë pune në fushën e promocionit dhe marketingut;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera komunikimi me konsumatorë;
 • Të jenë të aftë të punojnë me mbikëqyrje minimale dhe në punë ekipore;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera komunikimi;
 • Të posedojë aftësi të mira ndërpersonale;

Promotore për Regjionin e Prishtinës, Gjilanit dhe Prizrenit

Përshkrimi i punës: 

 • Prezantimi i produkteve gjatë aktiviteteve të promocionit;
 • Të informoj konsumatorët rreth fushatës së promocionit;
 • Të njoftoj konsumatorët për produktet, kualitetin, çmimin, etj.;
 • Pjesëmarrja në promovime të produkteve; 

Kualifikimet e kërkuara:              

 • Kandidatet duhet të jenë mbi moshën 18 vjeçare;
 • Kandidatet duhet të kenë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Përvojë punë në fushën e promocionit apo shitjes është përparësi;
 • Të jenë të afta të punojnë me mbikëqyrje minimale;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera komunikimi me konsumatorë;

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke plotësuar aplikacionin e Korporatës Buçaj dhe ta dërgojnë përmes e-mail adresës elektronike në: hr@bucaj-ks.com. Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com apo aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj me adresë Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 09 Korrik 2019 deri më19 Korrik 2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook