Log in
X

Company Name

Kompania e sigurimeve Sigkos Sh.a.

Phone Number

038 24 00 22

Company Place

Prishtinë

Zyrtar Financiar

Zyrtar Financiar

Information

Publish Date

11.07.2019

End Date

25.07.2019

Categories

| Financa

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kompania e sigurimeve Sigkos Sh.a. Prishtine

KONKURS

Për një vend te lire tëpunës

Titulli i punës(postit): Zyrtar Financiar
Periudha kohore: Ne afat te caktuar me mundësi te vazhdimit
Niveli pagës: Sipas marrëveshjes

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:
•    Kontabilizimi dhe rishikimi i transaksioneve ditore
•    Përgaditja e Bilancit Vertetues
•    Barazimi i llogarive bankare
•    Përgaditja e deklaratave tatimore
•    Regjistrimi i dhe barazimi i Llogarive te Arketueshmeve dhe Pagueshmeve
•    Ofrimi i mbeshtetjes gjate përgaditjes së raporteve per Institucionet Relevante

Kriteret e kërkuara:
•    Përgatitje universitare – diplome (ekonomik ose te ngjashëm).
•    Se paku 1 vit pervoje pune si Zyrtar Financiar ose Kontabilist i Larte.
•    Njohja e gjuhës angleze do ketë përparësi.
•    Njohje dhe shkathtësi në përdorimin e programeve në“Microsoft  Office” .
•    Njohuri te mira te aplikacioneve te kontabilitetit.
•    Fleksibilitet dhe aftësitëpunes në presion si dhe në afat të kufizuar kohor.
•    Aftësi të mira komunikimi dhe vetiniciativë.
•    Certifikime ne SCAAK ose organizata tjera profesionle shume e deshirueshme.

Kandidatet/et e interesuar dokumentacionin e kompletuar së bashku me CV –në me një fotografi, diplomën, referenca nga punëdhënësit, njëletër motivuese për arsyen e aplikimit tuaj dhe dokumentet tjera relevante duhet t’i dorëzojnë në zyrat qendrore tëKompanisë në adresë: Rr: Sylejman Vokshi Pallati i kuq Hyrja B nr. 1 ose në email adresën: info@sigkos.com


Konkursi është i hapur deri më datë 25.07.2019

Vetëm kandidatet në përzgjedhje të ngushtë do të ftohen në intervistë.

Dokumentacioni nuk kthehet.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook