Log in
X

Company Name

Galeria Shopping Mall

Phone Number

Company Place

Prizren

Zyrtar Për Financa

Zyrtar Për Financa

Information

Publish Date

08.08.2019

End Date

28.08.2019

Categories

Financa

Job Places

Prizren

Job Description

Titulli:

Zyrtar për financa

Përshkrimi i pozitës:

Zyrtari për financa është përgjegjës për gjitha regjistrimet kontabël në sistem financiar.

Departamenti përkatës:

Financa

Pozita superiore ku raporton:

Drejtorit të Financave

Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

-  Regjistrimi i gjitha faturave dhe transaksioneve financiare në sistem financiar;

-  Regjistron shpenzimet në kontot adekuate sipas udhëzimeve të Drejtorit Financiar;

-  Përgaditë vauqerët për faturat/shpenzimet të cilat duhet të aprovohen dhe autorizohen nga Menaxhmenti.

-  Raporton në baza të rregullta për gjendjen në banka tek Menaxhmenti;

-  Raporton transaksionet e pazakonta dhe të padokumentuara te Drejtori Financiar në momentin e parë të mundshëm;

-  Barazon dhe dokumenton barazimet me furnitorë sipas kërkesave të përcaktuara në politikën dhe procedurat e kompanisë;

-  Bën përpilimin e listës së faturave që do të paguhen dhe dërgon këtë listë tek DrejtoriFinanciar për aprovim;

-  Raporton tek Drejtori FInanciar për arkëtimet në baza ditore;

-  Dokumenton të gjitha barazimet me furnitorët;

-  Kryen gjitha pagesat e imëta në dorë dhe mbanë pettycashin;

-  Kryen pagesat e shpenzimeve të udhëtimit sipas politikave dhe procedurave të përcaktuara dhe të autorizuara nga DrejtoritFinanciar;

-  Ndihmon dhe zëvendëson Drejtorin Financiar në detyrat e tij në rast kërkese/nevoje;

-  Kryen punë të tjera sipas kërkesës së Drejtorit Financiar.

Kërkesat për këtë pozitë:

-  Diplomë universitare në Ekonomi, niveli Master i preferueshëm;

-  Ҫertifikim në nivelin e dytë në SCAAK (apo ҫertifikimim të ngjajshëm) i preferueshëm;

-  Përvojë pune si zyrtar financiar/kontabilist e preferueshme;

-  Njohuri të shkëlqyeshme të parimeve të përgjithshme të kontabilitetit dhe legjislacionit në fuqi e preferueshme;

-  Njohuri të shkëlqyeshme të sistemeve financiare e preferueshme,

-  Aftësi të përballjes me situata komplekse;

-  Njohuri të mira të gjuhës angleze.

 Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com dhe shkruaj  pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook