Log in
X

Company Name

Kolegji Heimerer

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Udhëheqës i Departamentit të IT-së

Udhëheqës i Departamentit të IT-së

Information

Publish Date

13.08.2019

End Date

20.08.2019

Categories

| IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

BPrAL Kolegji Heimerer

Bazuar në statutin si dhe në aktet tjera normative të brendshme të institucionit, BPrAL Kolegji Heimerer shpall:

                                                              KONKURS PUNE          

Titulli:                 Udhëheqës i Departamentit të IT-së

Departamenti:     Departamenti i IT-së

Kontrata :           1 vjeqare me mundësi vazhdimi

Orari:                   I plotë – 40 orë në javë

I raporton:           Sekretarit të Pergjithshëm

        I. Roli

Përgjegjësia për t'u kujdesur për produktivitetin në aplikimin e teknologjisë së re, duke u bazuar në direktiva dhe mbikëqyrje sipas zhvillimeve e reja

 • Zhvillimet dhe inovacionet në sektorin sektorial, si dhe ofrimi i shërbimeve të reja në fusha të ngjashme,
 • Pas zhvillimit ndërkombëtar dhe ndryshimeve në strukturat ekzistuese.
 • Të menduarit analitik,
 • Delegimi,
 • Udhëheqja,
 • Komunikimi,
 • Vendimmarrja,
 • Koordinimi dhe udhëzimi,
 • Promovimi i punës në grup,
 • Hulumtimi, mbledhja e informacionit dhe aftësia e përpunimit,
 • Vlerësimi i rrezikut,
 • Njohuri të mira për teknologjitë ekzistuese,
 • Sigurimi i punëve që lidhen me njësitë nën përgjegjësitë e tij/saj të bëra në kohë, të plotë dhe rezultatet që duhet të raportohen.
 • Raportimi tek stafi nën mbikëqyrjen e tij / saj dhe komitetet përkatëse.

      II. Përgjegjësitë

 • Përgjegjës për zbatimin e strategjive të grupeve të TI në të njëjtin drejtim me strategjinë e Kolegjit.
 • Koordinimi dhe drejtimi i mardhënieve me grupet/njësitë e tjera të Kolegjit dhe përfaqësimi i grupit të IT nga njësitë e tjera.
 • Vlerësimi i stafit nën mbikëqyrjen e tij/saj mbi objektivat e përcaktuara dhe kriteret e performancës, duke siguruar trajnime të nevojshme për ta, pas planifikimit të karrierës së tyre.
 • Inspektimi i punës së kryer nga kompanitë e kontraktuara
 • Mund të jetë proxy për Menaxhuesin e Teknologjive të Informacionit.
 • Mirëmbajtja e sistemeve të IT-së.
 • Mirëmbajtja e sistemeve elektronike.
 • Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit të Studentëve.
 • Zhvillim i ueb-faqeve.
 • Mbrojtja e të gjitha aseteve fikse, çelësat, fjalëkalimet e TI, dokumentet e vlefshme dhe konfidenciale që janë dhënë.
 • Marrja e këshillave për sigurimin e konfidencialitetit të të dhënave dhe mbrojtjen e dokumenteve të vlefshme, dokumentet që lidhen me aktivitetet e grupit.
 • Organizimi i takimeve me personelin dhe marrja e rekomandimeve të tyre dhe vlerësimi i rezultateve.
 • Informimi i stafit të IT rreth ndryshimeve dhe zhvillimeve të reja në aplikime.
 • Duke ndjekur çështjet në raportet e auditimit të lidhura me grupin e IT, duke eliminuar situatat e padëshiruara dhe/ose duke parandaluar përsëritjen e tyre.

Sipas fushave të përgjegjësisë si më sipër, përveç detyrave të tjera të përcaktuara nga aktet normative në fuqi, Përgjegjësi për IT ka edhe këto detyra për ushtrimin e funksioneve të tij:

DETYRAT SPECIFIKE DHE TË PËRGJITHSHME

 • Organizon mirëmbajtjen e softuerit.
 • Organizon mbikqyrjen e kompjuterëve të Institucionit.
 • Organizon mbikqyrjen e telefonave të Institucionit.
 • Organizon dhe rregullon sallat e takimeve.
 • Organizon funksionimin e sallave të mësimdhënies nga aspekti teknik.
 • Organizon dhe zhvillon punët e sektorit të IT’se si dhe menaxhon projekte.
 • Mbikqyrë të gjitha operacionet e teknologjisë (p.sh. siguria e rrjetit) dhe i vlerësoni ato sipas qëllimeve të vendosura
 • Harton dhe vendos e politikave dhe sistemeve të IT për të mbështetur zbatimin e strategjive të vendosura nga menaxhmenti i sipërm
 • Analizoni kërkesat e biznesit të të gjitha departamenteve për të përcaktuar nevojat e tyre teknologjike
 • Blerja e pajisjeve dhe programeve teknologjike efektive dhe me kosto efektive
 • Inspekton përdorimin e pajisjeve teknologjike dhe softuerit për të siguruar funksionalitetin dhe efikasitetin
 • Identifikon nevojën për përmirësime, konfigurime ose sisteme të reja dhe raportoni tek menaxhmenti i sipërm
 • Kontrollon buxhetin dhe raportet mbi shpenzimet
 •  Menaxhon sistemeve te ndryshëm Cloud : Gsuite, Office 365,
 •  Menaxhon dhe monitoron sistemeve si: AD ( Active Directory )
 • Menaxhon Operimin e SI (Information System)
 • Njohje e arkitekturës e IT'se (Hardwre , Software Architecture)

Indikatorët çelës të përformancës

 • Menaxhimi, ndjekja dhe plotësimi i detyrave të dhëna nga Sekretari Përgjithshëm dhe Menaxhmenti.
 • Ofrimi i ndihmës për Menaxhmentin e IT përmes menaxhimit të departamenteve.
 • Vlerësimi i kërkesave të TI të departamenteve të tjera dhe efektet e tyre në investimet IT dhe planifikimin e projekteve. Ndjekja dhe kontrollimi i aplikimit të projekteve të TI-së sipas nevojave afatshkurtra dhe afatgjata.
 • Duke ndjekur zhvillimet e reja në sektorin e kolegjit dhe sektorin e TI-së dhe duke koordinuar zbatimin e zhvillimeve të reja, mirëmbajtjen ose inovacionet në aplikimet ekzistuese për të rritur produktivitetin e sistemeve kolegjit.
 • Zhvillimi i projekteve inovative dhe krijuese për produktivitetin dhe produktin e ri, shërbimet e reja.
 • Vlerësimi i rreziqeve të projekteve dhe kërkesave.
 • Sigurimi i zgjidhjeve efektive dhe në kohë për problemet që kanë selinë dhe degët.
 • Analizimi dhe përmirësimi i proceseve të biznesit të Kolegjit, zhvillimi i proceseve të reja të biznesit.
 • Analizimi i problemeve të përdoruesit dhe krijimi i zgjidhjeve të përhershme për ta.
 • Krijimi i procedurave, udhëzuesve të përdorimit, dokumenteve që lidhen me procedurat e menaxhimit të projekteve dhe ndryshimeve ose dokumenteve të tjera të lidhura nën mbikëqyrjen e tij/saj dhe pas tyre për të mbajtur përditësimin.
 • Sigurimi se proceset nën mbikëqyrjen e tij/saj janë në përputhje me politikat dhe procedurat e TI.
 • Rolling si rezervë e stafit nën mbikëqyrjen e tij/saj.

    III. Njohuritë, Aftësitë dhe Prirjet:

 • Edukimi: Bachelor/Master në IT.
 • Eksperienca: Përvojë minimale 5 vjeçare në sektorin IT’se dhe sektorin e teknologjive informative.
 • Njohuritë: Administrim i zyrës, proceset dhe protokollet. Flet rrjedhshëm gjuhen shqipe dhe gjuhen angleze. Njohuritë e gjuhes gjermane janë poashtu të preferueshme.
 • Aftësitë personale: Organizimi dhe menaxhimi i kohës; komunikimi verbal dhe I shkruar; saktësi dhe vëmendje në detaje; takt dhe maturi; Aftësi komunikimi.
 • Aftësi teknike: Microsoft, Menaxhim i Zyrës; Administrative; Takimet; Menaxhim i Projekteve; Caktimin e takimeve; Marrëveshjet e udhëtimeve: Planifikimin e udhëtimeve. Gatishmëri për aftësim të mëtutjeshëm, duke përfshirë pjesëmarrjen në trajnime dhe punëtori, që mendohen si të dobishme për ngritjen profesionale dhe mbështetjen e Institucionit - të gjitha këto në koordinim të ngushtë me Menaxhmentin
 • Sjellja: Integritet i lartë, i dallueshem, Etik, i zellshëm, Proaktiv, Shembullor, i vendosur, Merr iniciativë, Menduesr Kritik, Dinamik.

        I. AMBIENTI LEHTËSUES:

 • Mirëbesimi dhe lidershipi i mbikqyrësit.
 • Pavarsia e rregulluar dhe e mbikqyrur.
 • Pëkrahje të duhur.
 • Pritje të qarta dhe të kuptueshme.
 • Procedura Operative Standarte të Paracaktuara nga Mbikqyrësi.
 • Përkahje e mjaftueshme teknike.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë në info@kolegji-heimerer.eu dhe adem.spahiu@kolegji-heimerer.eu, CV-në në formatin Europass ose një përshktim të njohurive që i ka për pozitën që aplikon, së bashku me dëshmitë për përvojën paraprake të punës dhe përgatitjen shkollore.

Dita e fundit për aplikim është 20.08.2019, në ora 17:00.

Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. 

Kolegji Heimerer  ofron mjedis atraktiv  për punë arsimore  dhe profesionale dhe është një vend ideal për personat që kërkojnë të  aplikojnë  përvojën akademike edhe  profesionale. Kolegji Heimerer aplikon të drejta të barabarta në punësim për të  gjithë.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook