Log in
X

Company Name

BPB - Banka për Biznes

Phone Number

+381 38 620 620

Company Place

Prishtinë

Zhvillues softuerike (m/f) (Software Developer)

Zhvillues softuerike (m/f) (Software Developer)

Information

Publish Date

23.08.2019

End Date

05.09.2019

Categories

| Zhvillues i Aplikacioneve

Job Places

Prishtinë

Job Description

Banka Për Biznes, Zyra Qendrore në Prishtinë shpall konkurs për pozitën:

Zhvillues softuerike (m/f)
(Software Developer)

Kërkesat për këtë pozicion janë:

 • Kualifikim Universitar (Teknologji Informative, Shkenca Kompjuterike apo të ngjashme).
 • Ekspertizë në hardware dhe software.
 • Shkathtësi të përgjithshme të programimit dhe zhvillimit.
 • Njohuri në përdorimin e një ose më shumë gjuhë zhvillimi/programimi (C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core 2.0, Java).
 • Dizajnim dhe zhvillim i bazës së të dhënave (Microsoft SQL Server).
 • Vëmendje në detaje dhe identifikim të problemeve.
 • Aftësi të shkëlqyeshme analitike.
 • I/e aftë të punojë në ekip dhe në mënyrë të pavarur.
 • Nivel i avancuar i Gjuhës Angleze.

Përgjegjësitë Kryesore:

 • Është përgjegjës për përpilimin dhe zhvillimin e aplikacioneve në departamentin e Teknologjisë Informatike.
 • Hulumton, harton, implementon dhe menaxhon programet software-ike.
 • Asiston në funksionimin korrekt (instalim, operim dhe mirëmbajtje) të të gjitha paketave software-ike në shfrytëzim.
 • Zhvillon software-in ndihmës apo rishqyrton të vjetrat në rast të ndonjë nevoje specifike.
 • Koordinon punët për zhvillim, në bashkëpunim me mbikëqyrësin dhe sektorët tjerë të Bankës.
 • Është përgjegjës për krijimin e dokumentacionit teknik per software-ët e zhvilluar.
 • Monitoron bazat e të dhënave relacionuese, me qëllim të optimizimit të përfomancave, qasjes ndaj resurseve, implementimit fizik të bazave të të dhënave, realizmit të integrimeve të ndryshme të bazave të të dhënave, migrimet ndërmjet bazave, mbajtja/konversioni, planifikimi i kapaciteteve të aplikacioneve të reja;
 • Vlerëson, rekomandon dhe teston procedurat, software-ët e rinjë;
 • Monitoron dhe menaxhon procedurat për arkivim të bazave të të dhënave, log-ave, mirëmbajtjen dhe mbindërtimin e software-it për menaxhim me bazat e të dhënave, këndellja (rigjenerimi) i bazave në rast nevoje.

Procedura e aplikimit:

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi plotësoni formularin për aplikim duke bashkëngjitur dhe CV-në tuaj, në këtë link: https://www.bpbbank.com/forma-e-aplikimit-per-punesim/

Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Afati i aplikimit është deri me datë: 05 Shtator 2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook