Log in
X

Company Name

Petrol-Oti Slovenija sh.a

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Shitës në Pompë

Shitës në Pompë

Information

Publish Date

23.08.2019

End Date

30.08.2019

Categories

Shitje

Job Places

Gjakovë | Pejë | Prishtinë

Job Description

Petrol-Oti Slovenija” L.L.C., në bazë të Rregullores për organizimin e brendshëm, sistematizimin e vendeve të punës, përshkrimin e tyre, si dhe kompensimin e pagave e në harmoni me të Ligjin e Punës Nr 03/L-212, shpallë:

KONKURS

Për pranim në marrëdhënie pune:

 1. Shitës në Stacionet e Derivateve të Naftës dhe LPG-së në:

          PB Arberi,PB Kodra e Trimave,PB Peje dhe PB Gjakove

Detyrat dhe përgjegjësitë në punë:

 • Kryerja e të gjitha veprimeve në stacionin e benzinës në harmoni me udhëzimet;
 • njohja dhe zbatimi i dispozitave nga lëmi i mbrojtjes kundër zjarrit, mbrojtjes së shëndetit në punë, mbrojtjen e mjedisit, pastaj të udhëzimeve për përdorim të sigurt me ushqimoret (HACCP);
 • Mban rendin dhe pastërtinë në SB;
 • Kontrollimi dhe pastrimi i hapësirave të tualetit;
 • Ndihmon gjatë edukimit dhe aftësimit të kuadrove të reja;
 • Udhëheqja e stacionit të benzinës në mungesë të Kryepunëtorit respektivisht të ndihmësit të Kryepunëtorit.
 • Kryerja e punëve tjera sipas urdhrit të eprorit.
 • Është përgjegjës për ligjshmëri në punë dhe për punën e tij i përgjigjet eprorit të drejtpërdrejtë dhe Drejtorit Ekzekutiv.

Kushte, aftësitë dhe shkathtësitë :

 • Përgatitja e mesme ose kualifikimi i lartë (PMP/KL);
 • Drejtimi: Tregtar, Ekonomik, tjetër përkatës;
 • E dëshirueshme përvoja e punës në këtë profesion - 1 vit;
 • Puna në ndrrime – punë nate;
 • E dëshirueshme njohja e gjuhës serbe dhe e gjuhës angleze;
 • Njohja e Pakëtit MS Office e obligueshme;
 • Aftësi organizative, për punë grupore, punë racionale;
 • Puna provuese 3 muaj,
 • Shkathtësi në komunikim.

Aplikimi:

Letër motivimin dhe CV-në i dërgoni në adresën elektronike: liman.telaku@petrol.eu  granit.sylejmani@petrol.eu , anton.figek@petrol.eu

Afati: nga data 23.08.2019 deri me 30.08.2019 në orën 16ᴼᴼ.

Vetëm kandidatët nga lista e ngushtë do të kontaktohen!

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook