Log in
X

Company Name

RSM COMPANY

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë - drejtimi konstruktiv, Inxhinier i diplomuar - drejtimi komunikacion, JURIST/E I/E DIPLOMUAR

Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë - drejtimi konstruktiv, Inxhinier i diplomuar - drejtimi komunikacion, JURIST/E I/E DIPLOMUAR

Information

Publish Date

24.08.2019

End Date

01.09.2019

Categories

Inxhinier | Jurista

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kompania: “RSM COMPANY” sh.p.k me seli në Çagllavicë, rr. Dardanët, p.n., Prishtinë shpall konkurs për pozitën:

Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë - drejtimi konstruktiv

Kerkesat:

 • Diploma
 • Pervoje pune pas diplomimit minimum 3 vite, ne ekzekutim te projekteve te infrastructures rrugore
 • Referenca nga punedhenes per ekzekutime te suksesshme te puneve minimum 2
 • Te posedoj patente shofer B
 • Njohja e gjuhes angleze

Detyrat e punës :

 • Vlerson dhe percjell projektet e kompanise .
 • Qëndrimi në terren ne projekte ku bene ekzekutimin e punimeve kompania “RSM COMPANY”sh.p.k
 • Identifikon mangësitë në projekte dhe parashtron kërkesat për përmirësimet e nevojshme.
 • Kontribuon në projektim, vlerësim e rishikim të projekteve, kontribut në progresin dhe zhvillimin e projekteve të reja.
 • Kontribon në mbikqyrjen e punës së vazhdueshme nga ana e punëtorëve në terren.
 • Përgatitja e raporteve te ndryshme të mbarëvajtjes së punëve, identifikimi I ngecjeve apo mangësive në punë si dhe propozimi I zgjedhjeve adekuate.
 • Kryen edhe punë të tjera që I kërkohet që ka të bëjë me pozitën dhe profesionin e tij.

Shkathtësi kyçe, aftësi dhe përvoja:

 • Aftësi të mira kompjuterike në MS Office aplikacionet Excel, Word, Power Point, Autocad, Corel Draw, etj.,
 • Aftësi punë ekipore dhe aftësi të mira ndërnjerëzore e komunikative,
 • Aftësi të mbajtjes në përgjegjësi, vëmendshmërisë në detaje, preçizitetit në punë dhe të jetë në gatishmëri për orar fleksibil,
 • Të ketë aftësi llogaridhënje dhe llogarimarrje, si dhe aftësi për raportim të saktë,

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, CV-të e tyre dhe referencat mund t’i dërgoni në email adresën rsm.prishtina@gmail.com 

Pas verifikimit të dokumentacionit vetëm ata të cilët plotësojnë kriteret e lartëcekura do të ftohen për tu intervistuar nga Komisioni mbi vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve.

-------------------------------

Konkurs

Kompania: “RSM COMPANY” sh.p.k me seli në Çagllavicë, rr. Dardanët, p.n., Prishtinë shpall konkurs për pozitën:

Inxhinier i diplomuar - drejtimi komunikacion

Kerkesat:

 • Diploma
 • Pervoje pune pas diplomimit minimum 3 vite, ne ekzekutim te projekteve te infrastructures rrugore
 • Referenca nga punedhenes per ekzekutime te suksesshme te puneve minimum 2
 • Te posedoj patente shofer B
 • Njohja e gjuhes angleze

Detyrat e punës :

 • Vlerson dhe percjell projektet e kompanise .
 • Qëndrimi në terren ne projekte ku bene ekzekutimin e punimeve kompania “RSM COMPANY”sh.p.k
 • Identifikon mangësitë në projekte dhe parashtron kërkesat për përmirësimet e nevojshme.
 • Kontribuon në projektim, vlerësim e rishikim të projekteve, kontribut në progresin dhe zhvillimin e projekteve të reja.
 • Kontribon në mbikqyrjen e punës së vazhdueshme nga ana e punëtorëve në terren.
 • Përgatitja e raporteve te ndryshme të mbarëvajtjes së punëve, identifikimi I ngecjeve apo mangësive në punë si dhe propozimi I zgjedhjeve adekuate.
 • Kryen edhe punë të tjera që I kërkohet që ka të bëjë me pozitën dhe profesionin e tij.

Shkathtësi kyçe, aftësi dhe përvoja:

 • Aftësi të mira kompjuterike në MS Office aplikacionet Excel, Word, Power Point, Autocad, Corel Draw, etj.,
 • Aftësi punë ekipore dhe aftësi të mira ndërnjerëzore e komunikative,
 • Aftësi të mbajtjes në përgjegjësi, vëmendshmërisë në detaje, preçizitetit në punë dhe të jetë në gatishmëri për orar fleksibil,
 • Të ketë aftësi llogaridhënje dhe llogarimarrje, si dhe aftësi për raportim të saktë,

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, CV-të e tyre dhe referencat mund t’i dërgoni në email adresën rsm.prishtina@gmail.com 

Pas verifikimit të dokumentacionit vetëm ata të cilët plotësojnë kriteret e lartëcekura do të ftohen për tu intervistuar nga Komisioni mbi vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve.

-------------------------------

Konkurs

Kompania: “RSM COMPANY” sh.p.k me seli në Çagllavicë, rr. Dardanët, p.n., Prishtinë shpall konkurs për pozitën:

JURIST/E I/E DIPLOMUAR

Kualifikime/ Kërkesa:

 • Të ketë të përfunduar fakultetin juridik  (Jurist i/e diplomuar);
 • Njohja e gjuhës angleze,
 • Të jetë I certifikuar nga e-prokurimi
 • Referenca nga punedhenes te mehereshem
 • Aftësi që t’i përshtatet dinamikës dhe mënyrës së punës;
 • Shkathtësi komunikuese;
 • I/e gatshëm që të punoj si pjesë e ekipit;
 • I/e gatshëm të punoj nën presion të punës;
 • Të jetë fleksibil/e
 • Njohuri në Microsoft Office (Word, excel);

Të interesuarit për konkurim këto dokumentet duhet t’i dorëzojnë:

 • CV dhe dokumente të tjera mbështetëse mbi kualifikimin profesional.
 • Diplomën.
 • Leternjoftimin

Detyrat e punës :

 • Përpilon akte juridike (kontrata te ndryshme, kerkesa, ankesa, etj) për nevoja të Kompanisë.
 • Të percjell, pergatit dhe dorezon punet/sherbimet e publikuar në plateformen e-prokurim si dhe tjera private,fonde tjera etj.
 • Përcjell ndryshimet në legjislacion, inicon dhe merr pjesë në ndryshimin dhe plotësimin e akteve të përgjithshme.
 • Merr pjesë në përgatitjen e akteve të ndryshme të kompanisë.
 • Përcakton lëndët me prioritet dhe propozon masa për mbrojtjen e kompanisë.
 • Koordinon punët me kompanite tjera për mbarëvajtjen e punëve në kompani.
 • Ndihmon në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime/përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës.
 • Perfaqeson kompanine ne takimet qe I caktohen ne Institucione te ndryshme tek palet me interes

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, CV-të e tyre dhe referencat mund t’i dërgoni në email adresën rsm.prishtina@gmail.com 

Pas verifikimit të dokumentacionit vetëm ata të cilët plotësojnë kriteret e lartëcekura do të ftohen për tu intervistuar nga Komisioni mbi vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook