Log in
X

Company Name

Agjencia e Kosovës për Akreditim

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar i Lartë Ligjorë, Zyrtar i Lartë për Vlerësim dhe Akreditim, Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Vlerësim, Zyrtar i Lartë i Personelit

Zyrtar i Lartë Ligjorë, Zyrtar i Lartë për Vlerësim dhe Akreditim, Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Vlerësim, Zyrtar i Lartë i Personelit

Information

Publish Date

02.09.2019

End Date

16.09.2019

Categories

| Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Agjencia e Kosovës për Akreditim
Agencija Kosova za Akreditaciju
Kosovo Accreditation Agency    

 Agjencia e Kosovës për Akreditim

Konkurs për plotësim të vendeve të lira të punës

Në bazë të nenit 11 të Ligjit për Shërbyesit Civil nr.03/L-149 dhe Rregullores nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA), fton të interesuarit e kualifikuar të konkurrojnë për vendet e lira të punës. Gjithë procesi i punësimit do të jetë publik dhe transparent.

Institucioni:                                        Agjencia e Kosovës për Akreditim
Titulli i postit:                                    Zyrtar i Lartë Ligjorë
Referenca:                                          AKA 04/19
Koeficienti:                                         8
Kontrata:                                             I Karrierës
Orari i punës:                                     I Plotë
Vendi i punës:                                   Prishtinë, Qendra e Studentëve, Kati II
Raporton te:                                      Drejtori i AKA-së

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin objektivave të njësisë;
 • Në bashkëpunim me mbikëqyrësin analizon dhe vlerëson realizimin e objektivave dhe planit të punës të njësisë dhe harton raporte mbi progresin e arritur dhe rekomandon përmirësime nëse kërkohet;
 • Harton akte normative si dhe aktet tjera juridike të cilat dalin nga fushë veprimtaria e institucionit në bazë të procedurave të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi;
 • Është përgjegjës për pajtueshmërisë e projektligjeve dhe të akteve të tjera nënligjore me Kushtetutën dhe me legjislacionin në fuqi të Republikën e Kosovës;
 • Bën hulumtime dhe analiza të ndërlidhura me ligjet dhe aktet nënligjore brenda fushës së përgjegjësisë dhe jep rekomandime, këshilla, udhëzime për menaxhmentin e institucionit;
 • Përgjegjës për hartimin dhe implementimin si dhe mbikëqyrjen e zbatimit të rregulloreve të AKA-së, nga stafi administrativ dhe ekspertet, Këshillon Drejtorin dhe Këshillin Shtetëror te Cilësisë për të gjitha çështjet ligjore në fushëveprimin e AKA-së sipas kërkesës së tyre;
 • Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikqyersi;

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë universitare nga fusha e drejtësisë, e preferueshme të ketë të dhënë provimin e jurispodencës;
 • Së paku 3 vite përvojë pune profesionale në fushën relevante; (Rregullorja 05/2012 për klasifikimin e vendeve të punës në shërbimin civil, Neni 17. Paragrafi 2 nën paragrafi 2.9. Kërkon njohuri të thella dhe të specializuara të fituara përmes shkollimit universitar, trajnimeve përkatëse dhe së paku tri (3) vite përvojë pune);
 • Njohuri profesionale specifike të fituar përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze në shkrim dhe në të folur; preferohet njohja e mirë e gjuhës serbe dhe ndonjë gjuhe tjetër të huaj;

Kandidatët duhet të sjellin dëshmitë e më poshtme me rastin e aplikimit:

 • Kualifikimin shkollor (diploma të jetë e vërtetuar te noteri).
 • Nëse diploma është e fituar jashtë vendit të jetë e nostrifikuar.
 • Vërtetim mbi përvojën e punës dhe pasqyrën nga trusti pensional.
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime.
 • Dokumentin e identifikimit.

Shërbimi Civil i Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikimet nga femrat dhe meshkujt e të gjitha komuniteteve të Kosovës. Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Kandidatët e interesuar me rastin e konkurimit duhet të sjellin dëshmi (vërtetim) për përvojën e punës. Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë. Kandidatët aplikacionin (formularin për konkurrim) mund ta tërheqin në Ueb faqen e AKA-s www.akreditimi-ks.org, ose ta marrin në Agjencinë e Kosovës për Akreditim, Adresa: Rr.“Agim Ramadani” Qendra e Studentëve, kati i dytë ku edhe i dorëzojnë aplikacionet e plotësuara. Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave është 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në gazetë. Dita e fundit për dorëzim të aplikacioneve është 12.09.2019.

 

 

               

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Agjencia e Kosovës për Akreditim
Agencija Kosova za Akreditaciju
Kosovo Accreditation Agency    

Agjencia e Kosovës për Akreditim

Konkurs për plotësim të vendeve të lira të punës

Në bazë të nenit 11 të Ligjit për Shërbyesit Civil nr.03/L-149 dhe Rregullores nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA), fton të interesuarit e kualifikuar të konkurrojnë për vendet e lira të punës. Gjithë procesi i punësimit do të jetë publik dhe transparent.

 

Institucioni:                                        Agjencia e Kosovës për Akreditim
Titulli i postit:                                     Zyrtar i Lartë për Vlerësim dhe Akreditim
Referenca:                                          AKA 06/19
Koeficienti:                                         8
Kontrata:                                             I Karrierës
Orari i punës:                                     I Plotë
Vendi i punës:                                   Prishtinë, Qendra e Studentëve, Kati II
Raporton te:                                      Drejtori i AKA-së

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin objektivave të njësisë;
 • Përgatite dhe menaxhon të gjitha veprimet dhe proceset për vlerësimin për akreditim/ riakreditim institucional apo të programeve për institucionet e interesuara ne vend dhe jashtë vendi.
 • Përgjegjës për hartimin e raporteve, informatave, analizave dhe pasqyrave të ndryshme lidhur me vlerësimin e programeve, për Institucionet e akredituara dhe ato të interesuara për akreditim në AKA.
 • Përgjegjës për organizimin e proceseve të vlerësimit, përfshirë koordinimin e të gjitha veprimeve të lidhura me identifikimin, informimin, vizitën dhe raportimin e ekspertëve të jashtëm e të brendshëm.
 • Përgjegjës për menaxhimin e vizitave të akreditimit në institucione, përfshirë përcjelljen e eksperteve te jashtëm përgjatë kohës se vlerësimit ne institucione, përkrahjen e tyre logjistike, profesionale, gjuhësore etj.
 • Përgjegjës për menaxhimin e të dhënave të institucioneve dhe programeve te akredituara në bazën e të dhënave.
 • Përgjegjës për pranimin dhe informimin e mirë dhe korrekt të palëve lidhur me kushtet e akreditimit.
 • I ndihmon eksperteve te jashtëm në AKA, në hartimin e raporteve të vlerësimit dhe siguron që procesi te shkojë sipas rregulloreve dhe ligjit.
 • Të kryej edhe punët e tjera sipas nevojës së AKA-s në përputhje me rregullativën në fuqi dhe me kërkesat e Drejtorit.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë universitare nga fusha e edukimit, shkencave sociale ose fushave tjera relevante;
 • Së paku 3 vite përvojë pune profesionale në fushën relevante; (Rregullorja 05/2012 për klasifikimin e vendeve të punës në shërbimin civil, Neni 17. Paragrafi 2 nën paragrafi 2.9. Kërkon njohuri të thella dhe të specializuara të fituara përmes shkollimit universitar, trajnimeve përkatëse dhe së paku tri (3) vite përvojë pune);
 • Njohuri profesionale specifike të fituar përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
 • Është e domosdoshme njohja e gjuhës angleze në shkrim dhe në të folur; preferohet njohja e mirë e gjuhës serbe dhe ndonjë gjuhe tjetër të huaj;

Kandidatët duhet të sjellin dëshmitë e më poshtme me rastin e aplikimit:

 • Kualifikimin shkollor (diploma të jetë e vërtetuar te noteri).
 • Nëse diploma është e fituar jashtë vendit të jetë e nostrifikuar.
 • Vërtetim mbi përvojën e punës dhe pasqyrën nga trusti pensional.
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime.
 • Dokumentin e identifikimit.

Shërbimi Civil i Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikimet nga femrat dhe meshkujt e të gjitha komuniteteve të Kosovës. Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Kandidatët e interesuar me rastin e konkurimit duhet të sjellin dëshmi (vërtetim) për përvojën e punës. Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë. Kandidatët aplikacionin (formularin për konkurrim) mund ta tërheqin në Ueb faqen e AKA-s www.akreditimi-ks.org, ose ta marrin në Agjencinë e Kosovës për Akreditim, Adresa: Rr.“Agim Ramadani” Qendra e Studentëve, kati i dytë ku edhe i dorëzojnë aplikacionet e plotësuara. Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave është 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në gazetë. Dita e fundit për dorëzim të aplikacioneve është 16.09.2019.

 

 

               

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Agjencia e Kosovës për Akreditim
Agencija Kosova za Akreditaciju
Kosovo Accreditation Agency    

Agjencia e Kosovës për Akreditim

Konkurs për plotësim të vendeve të lira të punës

Në bazë të nenit 11 të Ligjit për Shërbyesit Civil nr.03/L-149 dhe Rregullores nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA), fton të interesuarit e kualifikuar të konkurrojnë për vendet e lira të punës. Gjithë procesi i punësimit do të jetë publik dhe transparent.

Institucioni:                                        Agjencia e Kosovës për Akreditim
Titulli i postit:                                     Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Vlerësim
Referenca:                                          AKA 05/19
\Koeficienti:                                         8
Kontrata:                                             I Karrierës
Orari i punës:                                     I Plotë
Vendi i punës:                                   Prishtinë, Qendra e Studentëve, Kati II
Raporton te:                                      Drejtori i AKA-së

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin objektivave të institucionit;
 • Të planifikojë, zhvillojë, bashkërendojë dhe zbatojë monitorimin e IAL-ve, sipas legjislacionit në fuqi, në koordinim edhe me institucionet tjera relevante dhe sipas kërkesave të menaxhmentit të AKA-së, si dhe koordinon procesin e monitorimit për plotësimin e rekomandimeve të ekspertëve të akreditimit;
 • Koordinon procesin e vlerësimit të IAL-ve përfshirë organizimin e vizitave në IAL, koordinimin dhe përcjelljen e ekipit të ekspertëve të jashtëm gjatë kohës së vizitës së tyre në institucionet në vlerësim, dërgimin e dokumentacioneve relevante të IAL-ve të cilat janë në proces të vlerësimit/akreditimit;
 • Të ofrojë ndihmën e vet për të gjitha strukturat relevante në AKA lidhur me vlerësimin, informimin, komunikimin dhe publikimin e materialeve për AKA dhe palët e interesit, brenda fushës së veprimit;
 • Të raportojë në mënyrë të rregullt ose periodike tek menaxhmenti i AKA-së, sipas nevojës dhe kërkesës, për të gjitha rezultatet dhe gjetjet eventuale në funksionimin e IAL-ve, që janë kompetencë e AKA-se dhe pozitës gjegjëse;
 • Kontrollon dhe vlerëson dokumentacionin e dorëzuar nga IAL-të lidhur me procesin e akreditimit, vlerësimit dhe monitorimit, nëse është në përputhje me kërkesat dhe standardet e AKA-së;
 • Komunikon me zyrtarët përgjegjës të IAL-ve dhe palët e interesuara, lidhur me procesin e akreditimit, vlerësimit dhe monitorimit;
 • Të kryej edhe punët e tjera sipas nevojës së AKA-së, në përputhje me rregullativën në fuqi dhe me kërkesat e Drejtorit;

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë universitare nga fusha e edukimit, shkencave sociale ose fushave tjera relevante;
 • Së paku 3 vite përvojë pune profesionale në fushën relevante; (Rregullorja 05/2012 për klasifikimin e vendeve të punës në shërbimin civil, Neni 17. Paragrafi 2 nën paragrafi 2.9. Kërkon njohuri të thella dhe të specializuara të fituara përmes shkollimit universitar, trajnimeve përkatëse dhe së paku tri (3) vite përvojë pune);
 • Njohuri profesionale specifike të fituar përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
 • Është e domosdoshme njohja e gjuhës angleze në shkrim dhe në të folur; preferohet njohja e mirë e gjuhës serbe dhe ndonjë gjuhe tjetër të huaj;

Kandidatët duhet të sjellin dëshmitë e më poshtme me rastin e aplikimit:

 • Kualifikimin shkollor (diploma të jetë e vërtetuar te noteri)
 • Nëse diploma është e fituar jashtë vendit të jetë e nostrifikuar
 • Vërtetim mbi përvojën e punës dhe pasqyrën nga trusti pensional
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime
 • Dokumentin e identifikimit.

Shërbimi Civil i Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikimet nga femrat dhe meshkujt e të gjitha komuniteteve të Kosovës. Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Kandidatët e interesuar me rastin e konkurimit duhet të sjellin dëshmi (vërtetim) për përvojën e punës. Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë. Kandidatët aplikacionin (formularin për konkurrim) mund ta tërheqin në Ueb faqen e AKA-s www.akreditimi-ks.org, ose ta marrin në Agjencinë e Kosovës për Akreditim, Adresa: Rr.“Agim Ramadani” Qendra e Studentëve, kati i dytë ku edhe i dorëzojnë aplikacionet e plotësuara. Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave është 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në gazetë. Dita e fundit për dorëzim të aplikacioneve është 16.09.2019.

 

               

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Agjencia e Kosovës për Akreditim
Agencija Kosova za Akreditaciju
Kosovo Accreditation Agency    

Agjencia e Kosovës për Akreditim

Konkurs për plotësim të vendeve të lira të punës

 

Në bazë të nenit 11 të Ligjit për Shërbyesit Civil nr.03/L-149 dhe Rregullores nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA), fton të interesuarit e kualifikuar të konkurrojnë për vendet e lira të punës. Gjithë procesi i punësimit do të jetë publik dhe transparent.

Institucioni:                                        Agjencia e Kosovës për Akreditim
Titulli i postit:                                     Zyrtar i Lartë i Personelit
Referenca:                                          AKA 07/19
Koeficienti:                                         8
Kontrata:                                             I Karrierës
Orari i punës:                                     I Plotë
Vendi i punës:                                   Prishtinë, Qendra e Studentëve, Kati II
Raporton te:                                      Drejtori i AKA-së

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin objektivave të njësisë;
 • Në bashkëpunim me mbikëqyrësin analizon dhe vlerëson realizimin e objektivave dhe planit të punës të njësisë dhe harton raporte mbi progresin e arritur dhe rekomandon përmirësime nëse kërkohet;
 • Siguron zbatimin e legjislacionit në fushën e administratës dhe të menaxhimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore;
 • Ofron mbështetje profesionale për udhëheqësit lidhur me zbatimin e legjislacionit në fushën e administratës, të menaxhimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore;
 • Përgatit raporte të ndryshme në bazë të kërkesës, lidhur me administratë dhe burime njerëzore;
 • Kujdeset që proceset e rekrutimit të zbatohen në pajtim me legjislacionin në fuqi të shërbimit civil;
 • Përditëson dosjet e personelit me të dhëna dhe dokumente relevante dhe kujdeset që të gjitha llojet e pushimeve të stafit janë proceduar në pajtim me procedurat ligjore, mbanë evidencën e stafit, si dhe përkujdeset për vendosjen e të dhënave në SMIBNJ;
 • Përgjegjës për organizimin e punëve administrative, logjistike, udhëzimeve të nevojshme informative dhe procedurale.
 • Mirëmban dosjen dhe arkivin fizik dhe elektronik të AKA-s, korrespondencën/komunikimin hyrës dhe dalës.
 • Kryen edhe detyra tjera profesionale në pajtim me ligjet dhe rregulloret aktuale të cilat me arsye mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë universitare nga fusha e drejtësisë, shkencave sociale ose fushave tjera relevante;
 • Së paku 3 vite përvojë pune profesionale administrative/në administratë pas diplomimit; (Rregullorja 05/2012 për klasifikimin e vendeve të punës në shërbimin civil, Neni 17. Paragrafi 2 nën paragrafi 2.9. Kërkon njohuri të thella dhe të specializuara të fituara përmes shkollimit universitar, trajnimeve përkatëse dhe së paku tri (3) vite përvojë pune)
 • Njohuri profesionale specifike të fituar përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
 • Është e domosdoshme njohja e gjuhës angleze në shkrim dhe në të folur; preferohet njohja e mirë e gjuhës serbe dhe ndonjë gjuhe tjetër të huaj;

Kandidatët duhet të sjellin dëshmitë e më poshtme me rastin e aplikimit:

 • Kualifikimin shkollor (diploma të jetë e vërtetuar te noteri)
 • Nëse diploma është e fituar jashtë vendit të jetë e nostrifikuar
 • Vërtetim mbi përvojën e punës dhe pasqyrën nga trusti pensional
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime
 • Dokumentin e identifikimit.

Shërbimi Civil i Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikimet nga femrat dhe meshkujt e të gjitha komuniteteve të Kosovës. Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Kandidatët e interesuar me rastin e konkurrimit duhet të sjellin dëshmi (vërtetim) për përvojën e punës. Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë. Kandidatët aplikacionin (formularin për konkurrim) mund ta tërheqin në Ueb faqen e AKA-s www.akreditimi-ks.org, ose ta marrin në Agjencinë e Kosovës për Akreditim, Adresa: Rr.“Agim Ramadani” Qendra e Studentëve, kati i dytë ku edhe i dorëzojnë aplikacionet e plotësuara. Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave është 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në gazetë. Dita e fundit për dorëzim të aplikacioneve është 16.09.2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook