Log in
X

Company Name

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Phone Number

038211054

Company Place

Prishtinë

Vozites

Vozites

Information

Publish Date

06.09.2019

End Date

19.09.2019

Categories

Ministri | Vozitës

Job Places

Prishtinë

Job Description

Bazuar ne Ligjin te Punes , L. nr. 03/L-149, Udhezimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, piir Rregullirnin c Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik, Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit shpall:

KONKURS

Titulli i punes: Vozites

Institucioni: Galeria Kombetare te Kosoves-GKK

Kategoria funksionale: Koeficienti: 6

Nurnri i references: 62/2019

I pergjigjet: Drejtorit tc GKK

Vendi: Prishtine

Detyrat dhe pergjegjesite: Nen mb ikeqyrjen e Drejtorit te Galerise Kombetare te Kosoves, permbushe detyrat dhe pergjegjesite e poshteshenuara:

 • Ofron transport sipas nevojave te stafit te administrates se Galerise Kombetare te Kosoves
 • Sipas nevojes, ofron transport per te ftuarit e Ministrise;
 • Ben kontrollimin elementar teknik ne menyre te kohepaskohshme, te veturave te Ministrise;
 • Shpemdan dokumentet nga Galeria Kombetare c Kosves- ne institucione tjera;
 • Kujdeset per mirembajtjen e veturave dhe pastertine e tyre;
 • Kryen edhe pune tjera sipas kerkeses se shefit te logjistikes.

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personale:

 • Diplome e Shkollimit te Mesem;
 • Se paku 1(nje) vit, pervoje pune;
 • Aftesi te mjaftueshme qe here pas here, te merret me disa ceshtje, te cilat nuk jane parapare ne udhezime, por qe lidhen me nevojat e institucionit;
 • Aftesi te mira komunikuese, me punonjesit tjere te njejtit nivel, ne njesine orp;anizalive brenda institucionit, ose me persona te tjere, me qellim te shkembimit te informatave;
 • Te jete energjik, te kete shkathtesi te mira ndernjerezore dhe te jete i gatshcm te punoje me orar fleksibil te punes.

Procedurat e konkurrimit: Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet.

Kohezgjatja e emerimit: Emerimi eshte me afat te pacaktuar.

Data e mbylljes se konkursit: Konkursi eshte i hapur pesembedhjete (15) dite.

Data e fundit e aplikimit eshte: 19 .09.2019

Aplikacionet e derguara nepermjet postes, me pulle postare, ne diten e fund.it te shpalljes, konsiderohen te vlefshme.

Paraqitja e kerkesave: Aplikacioni merret dhe dorezohet ne zyren 27 te Ministrise se Kulhnes, Rinist! dhe Sportit, Sheshi “Nena Tereze” m. 44. Per informata shtese kontaktoni ne numrin 038211449 , ( apo nc ueb-faqen http://www.rnkrs-ks.org

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook