Log in
X

Company Name

Ministria e Financave dhe Transfereve

Phone Number

038/200/34/299

Company Place

Prishtinë

Analist financiar

Analist financiar

Information

Publish Date

10.09.2019

End Date

21.09.2019

Categories

Ministri | Financa

Job Places

Prishtinë

Job Description

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finance
Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosova

Duke u bazuar në Ligjin nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil të Kosovës, Rregulloren nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil te Republikës se Kosovës, si dhe nenin 4.2. të Ligjit Bazik 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Thesari në Ministrinë e Financave, publikon këtë:

KONKURS

Institucioni: Thesari i Kosovës – Ministria e Financave
Titulli i pozitës: Analist financiar
Divizioni: Raportime Financiare
Numri i referencës: 25/2019/ TH- BF/1410
Kategoria Funksionale: Niveli profesional
Koeficienti: 7 / Grada9
Lloji i pozitës: i Karrierës
Orari i Punës: 40 orë në javë (me orar te plote
Kohëzgjatja e emërimit: nëpunësi i karrierës (pa afat te caktuar)
Periudha provuese:
Dymbëdhjetë (12) muaj
Nëpunësi raporton te: Udhëheqësi i Divizionit për raportim financiare
Vendi i punës: Prishtinë, Ndërtesa e Qeverisë se Republikës së Kosovës

Qëllimi i vendit të punës:

Plotësimi i vendit te lire te punës sipas strukturës organizative e Thesarit

Detyrat dhe Përgjegjësitë:            

 • Përgatit  raporte fiskale ditore, mujore dhe tremujore sipas kërkesave të LMFPP;
 • Përgatit  Raportin vjetor financiar te buxhetit të Republikës se Kosovës;
 • Përgatit Serit Kohore mujore për te dhënat fiskale;
 • Përgatit raportet për publikim ne FMN (GFS, E-GDDS, etj);
 • Përcjell Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik dhe zbatim gjatë raportimeve financiare;
 • Përcjell dhe rekomandon fushat përkatëse per harmonizimet e planit kontabel ne relacion me IPSAS dhe GFSM;
 • Të ofroj përkrahje organizative buxhetore rreth mënyrës dhe politikave te raportimit;
 • Kryen punë shtesë qe i delegohen nga mbikëqyrësi.

Kualifikimi dhe përvoja

 • Diploma e Universitetit në fushën e Ekonomisë;
 • Përvojë profesionale - 2 vjeçare, pas diplomimit.

Shkathtësitë e kërkuara

 • Njohuri për Sistemin Informativ për Menaxhim Financiar; 
 • Njohuri për Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit;
 • Njohuri per Statistikat Financiare Qeveritare bazuar ne Manualin per SFQ (GFSM 2014);
 • Aftësi analitike dhe shkathtësi komunikuese/prezantuese
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
 • Njohja e gjuhës angleze është e preferuar;

INFORMATË E PËRGJITHSHME  PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Thesari - Ministria Financave ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo shumicë kanë të drejtë  për përfaqësim të drejtë dhe proporcional  ne organet e shërbimit civil siç specifikohet  në nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 03/L-149  për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Aplikacionit duhet t`i bashkëngjiten  dokumentet përcjellëse si vijon: Formulari i plotësuar i aplikimit, dëshminë për kualifikimet arsimore dhe profesionale (diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i), dëshminë e përvojës së punës ( raport nga Trusti i Pensional i Kosovës), një CV. Për kualifikimet e kërkuara kërkohen dëshmi: certifikata ose diploma relevante, etj.

Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e  ndërtesës së  Qeverisë së Republikës së Kosovës (rruga Nëna Terezë p.n.). Formularin zyrtar për aplikim, mund ta gjeni edhe në Web faqen: mf.rks-gov.net 

Dokumentacioni duhet të dorëzohen në Divizionin e burimeve njerëzore, Ndërtesa e Qeverisë, kati i 0, zyra nr. P24.

Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe ai i pakompletuar me të dhënat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm.

Për  shkak të  numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatet e përzgjedhur në listën e ngushtë do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit.

Afati i konkurrimit është prej datës 07.09.2019 deri me datën 21.09.2019, deri në orën 16:00 (ora zyrtare e objektit).

Konkursi  është i hapur pesëmbëdhjetë ( 15 ) ditë nga dita e publikimit. Kërkesat e dërguara  pas datës së fundit të  konkurrimit nuk do të pranohen.  Për informata shtesë, ju lutemi telefononi në numrat: 038 200 34 066.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook