Log in
X

Company Name

The North Unicorn

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxher të Burimeve Njerëzore

Menaxher të Burimeve Njerëzore

Information

Publish Date

01.10.2019

End Date

12.10.2019

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

 KONKURS PËR PUNË

The North Unicorn, është krijuar për të ofruar zgjidhje moderne të shitjes me pakicë, duke shfrytëzuar metodat dhe teknologjitë më të reja, që mundësojnë shitjen e produkteve të konsumit të shpejtë (FMCG).

Kompania jonë po rritet dhe po kërkojmë Menaxher të Burimeve Njerëzore, t`i bashkohet stafit tonë!

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Të mirëmbajë dhe përditësojë dosjet personale të stafit;
 2. Të përpilojë kontratat e stafit dhe t`i prezantojë ato tek Drejtori Financiar dhe i Administratës;
 3. Të përgatisë listën e pagave për personel dhe të  mbikqyrë procedurat e hapjes së llogarive bankare për paga të stafit;
 4. Të përcjellë dhënien e pagave dhe të parpagimeve (avanseve të dhëna) për stafin;
 5. Të përcjellë pushimet e stafit;
 6. Të përkujdeset që punët e drejtorive regjionale të punës dhe Institutucionit të sigurimeve shoqërore të përfundohen më kohë;
 7. Të përpilojë kontratat e mirëmbajtjes dhe t`i prezantojë ato tek Drejtori Financiar dhe i Administratës;
 8. Të bëj përcjelljen e çështjeve ligjore të personelit regjional, në koordinim me Shefin  qëndror të cështjeve administrative dhe të personelit .
 9. Të përcjellë shpenzimet lidhur me stafin, si: transporti, shujtat, etj.
 10. Të përcjellë procedurat që kompania duhet të ndjekë krahas ligjit në fushën e mbrojtjes civile, zjarrit dhe shëndetit;
 11. Të përcjellë marrjen me qira të automjeteve të kompanisë, ngarkesën me to, operacionet e sigurimit, përcjelljen e kilometrazhës, përcjelljen e taksave si dhe përcjelljen e dosjeve të veturave;
 12. Të bëjë shpërndarjen e detyrave ditore për stafin dhe të ndjek mbarëvajtjen e tyre;
 13. Të përcjellë mbarëvajtjen e zyrës në varësi me rregullat e vendosura;
 14. Të përcjellë mirëmbajtjen e veturave të përdorura nga zyra;

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë Universitare në menaxhment, juridik, ekonomi apo fusha tjera relevante. Përparësi kanë kandidatët me diplomë Master në fushën përkatëse;
 • Përvojë paraprake në punë dhe detyra të ngjashme;
 • Përvojë menaxheriale në fushë të njejtë (e dëshirueshme)

Aftësitë dhe njohuritë e kërkuara:

 • Aftësi të shkëlqyeshme menaxhuese
 • Aftësi politike dhe prezantuese, me kujdes të vecantë ndaj kërkesave me konfliktit interesi;
 • Nivel të lartë të vetëdijesimit komercial;
 • Të jetë në gjendje të marrë vendime dhe përgjegjësi
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, shitjes dhe negocimit
 • Aftësi të punojë nën presionin e afateve kohore
 • Aftësi të mira për punë me kompjuter
 • Të jetë fleksibil/e dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
 • Përkushtim dhe etikë në punë
 • Njohja e gjuhës angleze

Aplikoni duke dërguar CV në email adresën hr@thenorthunicorn.com , deri me datën 12.10.2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook