Log in
X

Company Name

Fondi Kosovar per Garanci Kreditore:

Phone Number

+381 (0) 38 225 600 (208)

Company Place

Prishtinë

Konsultanta za Obnovljivu Energiju (KOE) (1)

Konsultanta za Obnovljivu Energiju (KOE) (1)

Information

Publish Date

22.11.2019

End Date

06.12.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kosovski fond za kreditno jemstvo, u skladu sa članom 10. Zakona br. 05/L-057 o uspostavljanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo, objavljuje sledeći:

KONKURS
za
jednog (1) Konsultanta za Obnovljivu Energiju (KOE)

Delovodni broj: 02/2019

Kontekst

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je nezavisni pravni subjekat uspostavljen zakonom o istom kako bi se pomoglo u zadovoljavanju potrebe za povećanjem pristupa finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu, a u cilju stvaranja radnih mesta, povećanja lokalne proizvodnje i usluga dodate vrednosti, unapređenja trgovinskog bilansa i povećanja prilika za finansiranje MMSP.

Ovo radno mesto se finansira putem Sporazuma o programu prag između Republike Kosovo i Sjedinjenih Američkih Država. Program prag nastoji da ojača energetski sektor podsticanjem tržišnog pristupa za smanjenje troškova energije za domaćinstva i privredu, podsticanjem energetske efikasnosti i razvojem novih izvora proizvodnje električne energije. Finansijska sredstva za Program prag, a samim tim i za ovo radno mesto u KFKJ, predviđena su do 30.09.2021. god.

Opis radnih dužnosti:

KOE radi neposredno sa višim upravnikom rizika KFKJ i konsultantom SKRPF. KOE podržava upravljanje rizikom u instituciji tehničkom ekspertizom sa perspektive OE prilikom osmišljavanja i stvaranja unutrašnjih procesa, ocenjivanja prijava za projektno finansiranje u oblasti OE i davanjem podrške rukovodstvu u toku ocene kvalifikovanosti prijava za jemstvo u oblasti OE. KOE radi kao konsultant sa skraćenim radnim vremenom u KFKJ, sa očekivanim angažmanom do 200 dana do 30.09.2021. god.

Dužnosti i odgovornosti:

 • KOE podržava rukovodstvo institucije oko utvrđivanja kriterijuma kvalifikacije za ulaganja u oblasti OE, a za koja se traže jemstva, prema opciji KFKJ za jemstva u oblasti OE;
 • KOE podržava rukovodstvo institucije tehničkom ekspertizom oko ocene vrednosti kredita i kriterijuma kvalifikacije ulaganja u oblasti OE;
 • KOE ocenjuje rizik po životnu sredinu i društvo, prema ekološkim i socijalnim standardima IFC-a, koji potiče od projekata u oblasti OE, a koji traže jemstva u sklopu opcije za OE;
 • KOE sarađuje i radi sa stručnjakom za kreditni rizik oko izrade i planiranja potrebnih alatki za ocenu tehničkog aspekta projekata u oblasti OE;
 • Podržava upravljanje rizikom preko izrade alatki za ocenu kreditnog rizika;
 • Pomaže oko analize i obrade prijava za jemstvo u sklopu opcije projektnog finansiranja u oblasti OE sa tehničko inženjerskog aspekta;
 • Ostvaruje sadejstvo sa odeljenjima partnerskih finansijskih institucija zaduženih za rizik i kredite.
 • Sastavlja izveštaje na engleskom i albanskom jeziku za rukovodstvo institucije, Odbor direktora i donatore institucije;
 • Sastavlja izveštaje zasnovane na podacima na engleskom i albanskom jeziku, na osnovu analitičke ocene kredita;
 • Daje preporuke za izmenu postojećih proizvoda ili izradu novih proizvoda;
 • Obavlja dodatne zadatke i dužnosti koje odredi i zatraži upravni direktor;

Kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma u oblasti inženjeringa, životne sredine ili srodnoj oblasti, ili specijalizacija/stručno uverenje u oblasti obnovljive energije, energetske efikasnosti ili srodnoj oblasti;
 • Dokazano upravljanje projektom i srodno radno iskustvo; Među disciplinske veštine u vezi sa tehničkim aspektom projekata u oblasti OE sa finansijskim projekcijama u oblasti OE kandidatu daju prednost;
 • Najmanje 5 godina relevantnog iskustva u realizaciji ili pružanju usluga konsultacija u projektima obnovljive energije na Kosovu ili u drugoj zemlji u regionu;
 • Iskustvo sa različitim vladinim agencijama ili među disciplinskim timom u oblasti OE je poželjno;
 • Iskustvo u realizaciji solarnih projekata dobija prednost;
 • Odlično poznavanje kosovskih i zakona u regionu te regulatornog okvira u energetskom sektoru;
 • Odlične veštine pismene i usmene komunikacije na engleskom jeziku;
 • Dobre međuljudske veštine i timski rad;
 • Spreman da razvija lično znanje u datoj oblasti i sposobnost da radi nezavisno.

Vreme, trajanje i mesto rada

KOE zaključuje ugovor na jednu (1) godinu, koji potom može da se obnovi, a mesto rada je u prostorijama KFKJ u Prištini. Ugovor KOE može da se produži u zavisnosti od zadovoljavajućih rezultata nakon ocene rada i potreba institucije.

Prijava:

Dokumenta potrebna za prijavu:

 • Biografija i motivaciono pismo;
 • Diplome, uverenja i relevantna obuka;
 • Kontakti za preporuku od bivših poslodavaca.

Prijava je prihvatljiva samo ako se pošalje e-poštom na adresu recruitment@fondikgk.org, a u predmetu e-pošte upisuje se sledeće: „Prijavu podnosi: ime i prezime_ Radno mesto“

Konkurs je otvoren do 06.12.2019. godine, do 16.30 č.

Napomena: Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor!

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook