Log in
X

Company Name

Fondi Kosovar per Garanci Kreditore.

Phone Number

+381 (0) 38 225 600 (208)

Company Place

Prishtinë

Stručnjak za kreditni rizik finansiranja projekata (SKRFP) (1)

Stručnjak za kreditni rizik finansiranja projekata (SKRFP) (1)

Information

Publish Date

22.11.2019

End Date

06.12.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kosovski fond za kreditno jemstvo, u skladu sa članom 10. Zakona br. 05/L-057 o uspostavljanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo, objavljuje sledeći:

KONKURS
za
jednog (1) Stručnjak za kreditni rizik finansiranja projekata (SKRFP)

Delovodni broj: 01/2019

Kontekst

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je nezavisni pravni subjekat uspostavljen zakonom o istom kako bi se pomoglo u zadovoljavanju potrebe za povećanjem pristupa finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu, a u cilju stvaranja radnih mesta, povećanja lokalne proizvodnje i usluga dodate vrednosti, unapređenja trgovinskog bilansa i povećanja prilika za finansiranje MMSP.

Ovo radno mesto se finansira putem Sporazuma o programu prag između Republike Kosovo i Sjedinjenih Američkih Država. Program prag nastoji da ojača energetski sektor podsticanjem tržišnog pristupa za smanjenje troškova energije za domaćinstva i privredu, podsticanjem energetske efikasnosti i razvojem novih izvora proizvodnje električne energije. Finansijska sredstva za Program prag, a samim tim i za ovo radno mesto u KFKJ, predviđena su do 30.09.2021. god.

Opis radnih dužnosti:

SKRFP radi sa višim upravnikom rizika KFKJ i konsultantom za obnovljivu energiju (KOE). SKRFP podržava upravljanje rizikom u instituciji osmišljavanjem i stvaranjem unutrašnjih procesa, ocenjivanjem prijava za projektno finansiranje u oblasti OE i izradom modela alatki za finansijski i kreditni rizik (eksel) koje će podržati nadzor portfelja jemstva uopšte za instituciju i posebno za opciju OE. SKRFP se prima u radni odnos sa punim radnim vremenom u KFKJ, na određeno vreme u trajanju od jedne godine, uz mogućnost produžetka.

Dužnosti i odgovornosti:

 • Odgovoran je za davanje podrške instituciji oko stvaranja opcije za jemstva u sektoru projektnog finansiranja, obnovljive energije ili preporuke za izmenu postojećih proizvoda i osmišljavanje novih proizvoda u sklopu opcije za jemstva u oblasti OE;
 • SKRPF vrši uvid u postojeće i predviđene finansijske izveštaje i koristi odnose za analizu finansijskog stanja potencijalnog zajmoprimca/projektnog investitora;
 • Pomaže oko uvođenja praksi za upravljanje rizikom, u oblasti projektnog finansiranja za OE;
 • Izrađuje modele alatki za kreditni rizik i projektno finansiranje za analizu prijava za kreditno jemstvo i portfelja opcije za jemstva u oblasti OE uopšte;
 • Pomaže oko analize i obrade prijava za jemstvo u sklopu opcije projektnog finansiranja u oblasti OE;
 • Daje podršku oko nadzora, ocene pravilnosti i analize portfelja zajma u sklopu opcije za jemstva u oblasti OE, uključujući i nivo iskorišćenosti i učinak;
 • Ostvaruje sadejstvo sa odeljenjima partnerskih finansijskih institucija zaduženih za rizik i kredite.
 • Sastavlja izveštaje na engleskom i albanskom jeziku za rukovodstvo institucije, Odbor direktora i donatore institucije;
 • Sarađuje oko projektovanja glavnih poslovnih pokazatelja u vezi sa portfeljom jemstva u opciji za OE, a koji su važni za izradu poslovnog plana, i to: izrada obima portfelja jemstva, NZ portfelja jemstva, troškovi pokrivanja, potraživanja itd.
 • Kontinuirano vrši nadzor, ocenu pravilnosti i analizu portfelja zajma u sklopu opcije za jemstva u oblasti OE, uključujući i nivo iskorišćenosti i učinak;
 • Vrši različite kvantitativne i kvalitativne analize da bi se predvideli mogući rizici kojima je institucija izložena u vezi sa opcijom za jemstvo u oblasti OE i predlaže odgovarajuće mere za smanjenje rizika;
 • Priprema izveštaje/analize dešavanja u finansijskom sektoru i ekonomskog okruženja;
 • Priprema izveštaje/analize o najnovijim dešavanjima u pogledu propisa, tehnološkim razvojima u oblasti obnovljive energije za privatne investitore;
 • Sastavlja izveštaje zasnovane na podacima na engleskom i albanskom jeziku, na osnovu analitičke ocene kredita;
 • Predlaže instrumente refinansiranja jemstva/reosiguranja i druge mere za smanjenje rizika za portfelj kreditnog jemstva KFKJ;
 • Prati nivo iskorišćenosti i osmišljava mehanizme ranog upozoravanja na izloženost riziku;
 • Organizuje redovne sastanke sa predstavnicima banaka i prati razvoj opcije za jemstva u oblasti OE;
 • Daje podršku višem upravniku rizika oko obrade i ocene neotplaćenih zajmova banke, potraživanja i ocenjuje da li zajam ispunjava predviđene standarde i pravila za program jemstva;
 • Obavlja dodatne zadatke i dužnosti koje odredi i zatraži upravni direktor.

Kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma u oblasti ekonomije, poslovanja, finansija ili oblasti u vezi sa razvojnim finansiranjem. Viša diploma u oblasti finansija je veoma poželjna;
 • Najmanje pet (5) godina radnog staža u finansijskim institucijama ili konsultantskim uslugama u oblasti kreditnog rizika i/ili projektnog finansiranja. Među disciplinske veštine koje kombinuju kreditni rizik i projektno finansiranje smaraju se dodatnom prednošću;
 • Iskustvo u izradi modela projektnog finansiranja u ekselu i modela finansijskih izveštaja zajmoprimaca;
 • Posebno iskustvo u analizi i oceni vrednosti kredita kod projektnih investicija i instrumenata za upravljanje rizikom, kao i u korišćenju istih u oblasti komercijalnog finansiranja, takođe je veoma poželjno;
 • Iskustvo u radu sa komercijalnim bankama na Kosovu veoma je poželjno;
 • Dobro poznavanje finansijskih izveštaja, odnosa, i koncepata kreditnog rizika;
 • Detaljnost i sposobnost otkrivanja nedostataka u podacima;
 • Odlične veštine pismene i usmene komunikacije na engleskom jeziku;
 • Međunarodno iskustvo u oblasti projektnog finansiranja, takođe je veoma poželjno;
 • Dobre međuljudske veštine i timski rad;
 • Sposobnost nezavisnog rada i obavljanja dužnosti uz minimalni nadzor.

Vreme, trajanje i mesto rada

SKRPF zaključuje ugovor na jednu (1) godinu, koji potom može da se obnovi, a mesto rada je u prostorijama KFKJ u Prištini. Ugovor SKRPF može da se produži u zavisnosti od zadovoljavajućih rezultata nakon ocene rada i potreba institucije.

Prijava:

Dokumenta potrebna za prijavu:

 • Biografija i motivaciono pismo;
 • Diplome, uverenja i relevantna obuka;
 • Kontakti za preporuku od bivših poslodavaca.

Prijava je prihvatljiva samo ako se pošalje e-poštom na adresu recruitment@fondikgk.org , a u predmetu e-pošte upisuje se sledeće: „Prijavu podnosi: ime i prezime_ Radno mesto“

Konkurs je otvoren do 06.12.2019. godine, do 16.30 č.

Napomena: Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor!

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook