Log in
X

Company Name

BAU MARKET

Phone Number

Company Place

Prishtinë

40 vende të lira pune (Prizren)

40 vende të lira pune (Prizren)

Information

Publish Date

16.01.2020

End Date

31.01.2020

Categories

Shitje | Elektricistë | Arkatar | Të tjera... | Vozitës

Job Places

Prizren

Job Description


Bau Market është kompani lidere e shitjes me shumicë dhe pakicë të materialeve në industrinë e ndërtimit, materialeve sanitare dhe shtëpiake.

Bau Market po zgjeron rrjetin e pikave shitëse me pikën e re në Prizeren. Për këtë qëllim kompania ka hapur konkurs për vende të lira pune, si më poshtë:

Përgjegjës sektori

(5 vende të lira pune):

 • Vegla pune & kopsht
 • Elektrikë
 • Ujësjellës dhe kanalizim & ngrohje dhe ventilim
 • Materiale meremetimi dhe ndertimi
 • Paisje shtëpiake

Përshkim i vendit të punës:

Përgjegjësi i sektorit është staf kyç në strukturën e përgjithshme të Bau Market. Ai është përgjegjës kryesor për performancën e sektorit respektiv. Bënë planifikimin dhe organizmin e porosive, merr pjesë në përcaktimin e targeteve dhe punon për arritjen e tyre. Kujdeset për avancimin profesional të personelit të tij dhe merr pjesë në matjen e performancës së tyre. Merr pjesë aktive në përzgjedhjen e produkteve promocionale.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Planifikon shitjet dhe merr pjesë aktive në buxhetimin e tyre;
 • Kujdeset që i gjithë personeli e kanë kuptuar strategjinë e shitjes, targetet dhe objektivat tjera;
 • Njeh artikujt dhe strukturën e tyre. Njeh marzhat dhe kujdeset që shitjet të bëhen konform strategjisë shtesë të BauMarket.
 • Menaxhon kohën e tij dhe të personelit të tij, ashtu që punët të kryhen me kohë dhe të arrihen objektivat;
 • Kujdeset që personeli po merr njohuritë e domosdoshme për punë në sektorin e tij dhe kujdeset që secili prej tyre të ngrisë njohuritë profesionale;
 • Të këtë aftësi të punoj në ekip, të ketë qasje konstruktive ndaj kolegeve;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi, sjellje korrekte dhe të tregoj integritet të lartë ndaj blerësit;
 • Të ketë aftësi dhe tipare të udhëheqësit/liderit. Të dijë të organizoj personelin dhe të ketë besimin e tyre;
 • Të njoh saktë mënyrën e funksionit të sistemeve dhe operacioneve të brendshme të Bau Market;
 • Të komunikoj në mënyrë të vazhdueshme me sektorin e blerjes.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të këtë shkollimin/trajnimin që i përket fushës së shitjes dhe sektorit specifik;
 • Të këtë aftësi të mira organizative dhe udhëheqëse;
 • Të ketë minimalisht 2 vite përvojë në shitje me pakicë apo punë të ngjashme;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Të ketë njohuri të mira të produkteve për sektorin ku aplikon;
 • Njohja e gjuhës angleze apo e ndonjë gjuhe tjetër të huaj do jetë përparësi;
 • Të jetë i aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Të ketë aftësi të mira analitike dhe numerike në zgjidhjen e problemeve.

Shitës në sektor

 • Vegla pune & kopsht (6 vende të lira pune)
 • Elektrikë & shtëpiake (4 vende të lira pune)
 • Ujësjellës dhe kanalizim & ngrohje dhe ventilim (4 vende të lira pune)
 • Materiale meremetimi & ndërtimimi (4 vende të lira pune)
 • Paisje shtëpiake (3 vende të lira pune)

Përshkim i vendit të punës:

Shitës në sektor është pozitë e rëndësishme në procesin e shitjes. Detyrë kryesore e sektorisitit është njohja e produkteve, njohja e blerësve, identifikimi i nevojave të tyre, dhe rritja e shitjeve. Po ashtu njëra prej detyrave po aq të rëndësishme është kujdesi që të mos ketë mungesë të stokut, dhe ekspozimi i mallit të bëhet në mënyrën e duhur.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të kontribuoj direkt me punën e tij në rritjen e shitjeve dhe realizimin e trageteve;
 • Të jetë në dijeni të plotë për specifikave teknike të mallrave në market e në veçanti të mallit në sektorin e tij;
 • Të njoh blerësit, kërkesat e tyre dhe të dijë nevojat e tyre;
 • Të jetë në gjendje që gjithmonë të gjej zgjidhjen e duhur për blerësin apo të ofroj disa zgjidhje alternative;
 • Te kujdeset që stoku të mos jetë mungesë;
 • Të ekspozoj mallin dhe mirëmbajë hapësirat shitëse;
 • Të ndajë përvojat me të tjerët dhe të kontribuoj ne avancimin e stafit të ri;
 • Të jetë gjithmonë i gatshëm të punoj edhe në sektorët tjerë kur kjo kërkohet;
 • Të njoh saktë mënyrën e funksionit të sistemeve dhe operacioneve të brendshme të Bau Market.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të ketë aftësi të shumë mira komunikuese;
 • Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
 • Shkollimi dhe trajnimet ne fushën relevante do të kenë përparësi;
 • Njohja e një gjuhe të huaj do të jetë përparësi;
 • Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
 • Të jetë i aftë të punoj në ekip
 • Të ketë aftësi të mira organizative të kohës dhe prioriteteve
 • Përvoja e ngjashme e punës do jetë përparësi.

Personel tjetër

 • Kalkulant (m/f) (1 vend i lirë pune)
 • Arkatar (m/f) (5 vende të lira pune)
 • Arkatar administrativ (m/f) (1 vend i lirë pune)
 • Pranues malli (1 vend i lirë pune)
 • Furnizues – shofer (1 vend i lirë pune)
 • Transportues – shofer (2 vende të lira pune)
 • Pirunist – shofer (1 vende i lirë pune)
 • Monitorim Sigurie (2 vende të lira pune)

Dokumentet e kërkuara:
* CV në format Evropian
* Diplomën/at dhe certifikata relevante profesionale
* Çdo dokumentacion tjetër i cili dëshmon aftësitë dhe shkathtësitë e kërkuara

Vërejtje
* Luten të aplikojnë vetëm kandidatët që seriozisht i plotësojnë kushtet e sipërshënuara dhe vërtet besojnë të jenë kompetentë për kryerjen e detyrave që kërkohen.
* Dërgoni CV tuaja dhe dokumentet mbështetëse në emailin: hr@altradeholding.eu

*Tek ‘subject’ ju lutem shënoni titullin e pozitës që po aplikoni. Shembull: Përgjegjës sektori Vegla Pune, Shitës sektori Elektrikë, etj…

* Konkursi do jete i hapur deri me datë 31 janar 2020

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook