Log in
X

Company Name

IDRA Research & Consulting

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e për Logjistikë / IT

Zyrtar/e për Logjistikë / IT

Information

Publish Date

22.05.2020

End Date

26.05.2020

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

IDRA Research & Consulting është kompani e cila ofron shërbime të hulumtimeve të tregut dhe të opinionit publik si dhe këshillime të një spektri të gjerë. IDRA Research & Consulting – Dega në Kosovë ka hap konkurs për:

Zyrtar/e për Logjistikë/IT.

Detyrat:

 • Përgatit platformën dhe koordinon operatorët për futjen e të dhënave
 • Mirëmban rrjetin e kompjuterëve dhe të tabletave
 • Ndihmon në koordinimin e rrjetit të anketuesve në terren
 • Instalon programe softuerike në kompjuterë dhe tableta
 • Ofron ndihmë logjistike në të gjitha projektet e degës
 • Zhvillon metoda për të realizuar në mënyrë sa më efikase planin e logjistikës
 • Bën dërgimin dhe marrjen e dokumenteve të ndryshme të zyrës tek klientët apo në institucione tjera sipas nevojës
 • Kujdeset herë pas here për furnizimet e zyrës sipas nevojës
 • Bën inventarizimin e pajisjeve
 • Tregon gatishmëri për të kryer detyra të tjera logjistike dhe teknike sipas nevojës

Kërkesat:

 • Diplomë bachelor në administrim biznesi, shkenca kompjuterike, menaxhment, logjistikë, apo fushë tjetër të përshtatshme.
 • Së paku dy vjet përvojë në fushën e logjistikës
 • Të ketë prirje për përdorim të teknologjisë
 • Përvojë në shërbim ndaj klientit
 • Aftësi për të punuar me pak mbikëqyrje dhe për të ndjekur shumë procese
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze
 • Posedimi i patent shoferit të kategorisë B dhe veturës janë plus

Paga:

Paga ofrohet varësisht nga përvoja e nevojshme për kryerjen e detyrave të parapara me këtë pozitë pune si dhe prapavija arsimore e aplikuesit/es më të suksesshëm/suksesshme.

Përfitime tjera:

Varësisht nga iniciativa vetanake, zyrtari/ja ka mundësi që të mësojë shumë nga kolegët dhe vetë burimet e ndryshme të IDRAs të cilat mund të çojnë në avansimin profesional dhe përvetësimin e aftësive teknike si dhe analitike.

Aplikimi:

Të gjithë të interesuarit, ju lutem dërgoni CV-në dhe një letër motivimi në shqip apo anglisht në idra.kosova@idra.al ,. Ju lutem që në titullin e emailit (subject line) të shkruani Aplikim për pozitën Zyrtar/e për Logjistikë/IT – IDRA Kosova. Data e fundit për aplikim është më 26.05.2020.

Kompania IDRA është punëdhënës që ofron mundësi të barabarta për të gjithë aplikuesit që I plotësojnë kushtet e ofruara për të kryer detyrat e nevojshme, pavarësisht gjinisë, etnisë, apo orientimit seksual.

Logistics/IT Officer

Tasks:

 • Prepares the platform and coordinates operators for data entry
 • Maintains a network of computers and tablets
 • Assists in coordinating the enumerators in the field
 • Installs software programs on computers and tablets
 • Provides logistical assistance in all branch projects
 • Develops methods to make the logistics plan more efficient
 • Sends various office documents to clients or other institutions as needed
 • Occassionally takes care of office supplies as needed
 • Demonstrates willingness to perform other logistical and technical tasks as needed
 • Having a B category driver’s licence and a car is a plus

Requirements:

 • Bachelor's degree in business administration, computer science, management, logistics, or related field
 • At least two years of experience in the logistics field
 • Affinity to use technology/Tech savvy
 • Customer service experience
 • Ability to work with little supervision and follow many processes
 • Excellent communication skills
 • Excellent knowledge of English

Remuneration:

The salary offered is pursuant to the experience needed to perform the tasks laid out for this job position and the educational background of the most successful applicant.

Other benefits:

Depending on his/her own initiative, the officer will have the opportunity to learn from his/her colleagues and the various other IDRA resources which can lead to professional advancement and acquisition of technical and analytical skills.

Application:

All interested applicants, please send your CV and a letter of motivation in Albanian or English to idra.kosova@idra.al. Please write in the subject line of the email Application for the Logistics/IT Officer position - IDRA Kosova. The application deadline is on 26.05.2020.

IDRA is an employer that offers equal opportunities to all applicants who meet the criteria necessary to perform the tasks required, regardless of gender, ethnicity, or sexual orientation.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook