business

Praktikant/ë vullnetar/e (20)

 • star Publikuar: 14-03-2023
 • star Skaduar: 22-03-2023
Kompani Gjykata Komerciale
Kategori Institucione Publike
Numri i pozitave 20

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
GJYKATA KOMERCIALE
PRIVREDNI SUD – COMMERCIAL COURT

Në baze të nenit 3 të Rregullores nr.08/2017 , për praktikantë vullnetarë (pa pagesë) për kohë të
caktuar, në kohëzgjatje prej një viti, Gjykata Komerciale e Kosovës shpall :

K O N K U R S
Nr. 01/2023

Titulli i vendit të punës: Praktikant/ë vullnetar/e – njëzet (20) pozita

Nëpunësi mbikëqyrës: Administratori i Gjykatës

Kohëzgjatja e emërimit: me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej një viti (pa pagesë)
Vendi: Gjykata Komerciale në Prishtinë

Përshkrimi i detyrave të punës:
Detyra e praktikantit:

Ndihmon zyrën e administratës në organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si dhe menaxhimin e tyre në përgjithësi.

Detyrat kryesore:

 • Vepron në mbikëqyrjen e drejtpërsëdrejti të kryetarit të Gjykatës dhe nën mbikëqyrjen e përgjithshme të administratorit të Gjykatës;
 • Ndihmon punën në zyrën e administratës lidhur me organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si dhe në menaxhimin e tyre në përgjithësi ;
 • Ndihmon gjyqtarët në punë që kanë të bëjnë me futjen e lëndëve në dosje;
 • Ndihmon në punën e zyrave të ndryshme në Gjykatë, duke përfshirë regjistrimin, gjykimet etj; Kryen edhe punë tjera sipas nevojës:

Kualifikimet:

 • Diploma e Fakultetit Juridik programi i studimeve (4) vjeçar apo 240 kredi ECTS ose Master,
 • Njohuri të procedurave gjyqësore;
 • Aftësi për kryerjen e hulumtimeve gjyqësore (juridike);
 • Njohuri të mjaftueshme ligjore;
 • Aftësi në përpilimin me shkrim të drafteve juridike, duke përfshirë aftësinë në përpilimin e dokumenteve ligjore, si dhe shkathtësi komunikimi në të folur.

VEREJTJE:

Procedura e konkursit është e hapur për kandidatët të jashtëm dhe nëpunësit civil ekzistues.

Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të parapara me Ligjin mbi shërbimin civil Nr.03/L- 149 dhe Rregullore, Nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit të shërbimit civil dhe Rregullores për Procedurën e Rekrutimit të Praktikantëve.

Konkursi është publikuar më dt. 14.03.2023 dhe mbyllet me dt.22.03.2023

Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në Gjykatën Komerciale të Kosovës në Prishtinës-Pallati i Drejtësisë , objekti A – Lagjja “Prishtina e Re”, Rr.:” Nekibe Kelmendi” pn.

Dorëzimi i aplikacioneve mund te bëhet edhe përmes postës.

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni Zyren për Informim, prej orës 08:00 – 16:00.

Shkarko Aplikacionin

Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11,pragrafin 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Aplikacioni pas skadimit të afatit të konkursit nuk pranohen. Për shkak të numrit të madhe të kërkesave të pranuara vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë banorët e Kosovës prej moshës 18-64 vjeçare. Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm. Në aplikacion duhet të shënohen të gjitha të dhënat e kërkuara. Duhet të përcaktohet saktësisht vendi dhe pozita për të cilën konkurron. Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e nevojshme për konkurrim, siç janë: kopja e diplomës për shkollën e kryer, specializimet e ndryshme profesionale, certifikata të tjera, dy rekomandime etj.

Nëse aplikacionit nuk ia bashkëngjitni dokumentet e duhura dhe nuk e plotësoni atë me shënime të sakta, ju vetë do ta humbni rastin për t’u futur në listën e ngushtë.

Fotokopjet e dokumenteve të bashkangjitura në aplikacion kandidatët nuk kanë të drejtë ti tërheqin prapa.

Shpalljet e fundit

Deklaratë Vjetore e Programit APS -20...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Arkatare, Sektorist/e, Kamarier/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 14-04-2023

Zyrtar/e shpenzues/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Teknik/e i/e dhëmbëve (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Punëtor sigurimi/Roje (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Mirëmbajtës/e i/e higjienës

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Infermier/e - Asistent/e i/e Stomatol...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Agjent tregtar Meshkuj & Femra (10)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023