business

Zahtev za iskazivanje za interesovanosti - Anketa o novim proizvodima

 • star Publikuar: 15-03-2023
 • star Skaduar: 29-03-2023
Kompani Fondi Kosovar per Garanci Kreditore
Kategori Ftesa për Tender
Numri i pozitave 1

ZAHTEV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI

(KONSULTANTSKE USLUGE – IZBOR FIRME)

DRŽAVA - Kosovo

NAZIV PROJEKTA- Projekat za jačanje finansijskog sektora,

IDA Kredit Br. 6416-XK

ID Br. projekta165147,

NAZIV ZADUŽENJA: Anketa o novim proizvodima

Referentni broj: FSSP-CQ-CS-01

Datum: 15. mart 2023.

Osnovne informacije

Kosovski kreditno garantni fond (KCGF) je nezavisno pravno lice osnovano njegovim zakonom, kako bi se zadovoljila potreba za povećanim pristupom finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu za otvaranje radnih mesta, povećanje lokalne proizvodnje i usluge sa dodatnom vrednošću, poboljšati trgovinski bilans i poboljšati mogućnosti finansiranja za MMSP.

Vlada Kosova (VK) je dobila kredit od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) u iznosu od 22,3 miliona evra (ekvivalentno 25 miliona dolara) za finansiranje Projekta za jačanje finansijskog sektora, za koji se očekuje da će biti sproveden u periodu od tri godine. Projekat ima za cilj da pomogne VK da poboljša pristup finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća jačanjem finansijskih i tehničkih kapaciteta Kosovskog fonda za kreditne garancije.

Svrha i opseg konsultantskog rada

Cilj ovog Zahteva za iskazivanje interesovanja je da pozove legalno konstituisane konsultantske firme da pruže svoje usluge u izradi studije izvodljivosti u vezi sa tržištem MMSP. Očekuje se da će ova konsultantska kuća dati procenu tržišnih trendova, ponašanja tržišta i potreba tržišta, kako bi se uvele najbolje prakse za razvoj i implementaciju usluga kreditnog garantovanja.

Dakle, konsultantska kuća će biti odgovorna za: identifikaciju, procenu, pružanje kvalitativnih informacija i predlaganje mogućnosti u pogledu unapređenja postojećih usluga (prozora) i razvoja drugih usluga (prozora) u skladu sa razvojem tržišta i Zakonom o KFKG.

Zadatak će obaviti profesionalna konsultantska firma koja će biti fokusirana na praktične savete KCGF-a u unapređenju postojećih usluga i razvoju novih usluga u skladu sa potrebama tržišta kako bi se postigao veći uticaj/domet u sektoru.

Zahtevane usluge

Cilj ovog zadatka je da se definišu kriterijumi za angažovanje profesionalne konsultantske firme koja će identifikovati, proceniti, meriti i predložiti kod KCGF nove odgovarajuće usluge za MMSP.

Prema ugovoru, konsultantska firma treba da obavi intervjue sa svim relevantnim zainteresovanim stranama na tržištu (Donatori, FI, udruženja, MMSP) za identifikaciju i određivanje relevantnog puta za KCGF da razvije odgovarajuće usluge kreditne garancije koje odgovaraju kvalifikovanim MMSP.

Za svaki specifični sektor i grupu klijenata na osnovu veličine konsultantska kuća će definisati sledeće:

 • Preduzeti studiju istraživanja tržišta MMSP koristeći nacionalne podatke za procenu i utvrđivanje veličine MMSP i tržišta kreditnog potencijala.
 • Segmentacija tržišta i procena nivoa ulaganja MMSP kroz kreditiranje (po različitim sektorima) i njenog uticaja na stvaranje radnih mesta.
 • Barijere/prilike i mogućnosti u vezi sa razvojem MMSP uključujući pristup finansijama, fiskalnu politiku, zakone, otvaranje novim lokalnim i međunarodnim tržištima, itd.
 • MMSP izazovi u održavanju ili proširenju kvalifikacija osoblja, tehnologije, investicija itd.
 • Trendovi u relevantnoj oblasti, očekivanja i aktivni programi razvoja privatnog sektora.
 • Mapiranje zainteresovanih strana svih uključenih strana (odgovornosti, uloge i funkcije) i mapiranje čitavog lanca vrednosti, relevantnog za proizvode kreditne garancije, da bi se identifikovale mogućnosti i izazovi.
 • Navesti ključni razvoj koji je potreban da bi se poboljšao dizajn produkata KCGF i poboljšao pristup MMSP kreditnom tržištu.

Rezultati

Konkretnije:

Konsultantska kuća je odgovorna za izradu predloga sa preporukama u vezi sa sledećim:

 • Adekvatnost trenutnih produkata/“prozora“ KCGF u odnosu na potrebe MMSP i uslove kreditiranja;
 • MMSP, sektori i vrste investicija kojima je potrebna podrška kreditnih garancija;
 • Tipični prozori koji odgovaraju potrebama MMSP;
 • Povezani akteri/uključene strane (lista kontakata).

Rezultati bi trebalo da obuhvataju sledeće:

 • Početni izveštaj, uključujući planirani vremenski okvir i plan rada, pregled literature svih relevantnih sekundarnih izvora, detaljnu metodologiju/pristup, planirani zainteresovani akteri koji će se konsultovati i okvir uzorkovanja, alate za prikupljanje podataka i analizu, kvalitativne i kvantitativne protokole za prikupljanje i analizu podataka . Okvir definicije kako bismo osigurali da imamo zajedničko razumevanje ključnih termina i aktivnosti;
 • Sva predložena poboljšanja postojećeg obima studije, kao što je navedeno u ovom dokumentu;
 • Nacrt izveštaja, napisan na albanskom i engleskom jeziku koji ispunjava uslove;
 • Jedna (1) elektronska datoteka čistih (konačnih) prikupljenih kvalitativnih i kvantitativnih podataka;
 • Završni izveštaj.

Indikativni dizajn i metodološki pristup

Očekuje se da će analiza sprovesti mešovitu metodologiju koja koristi kvantitativne i kvalitativne podatke i da se oslanja na intervjue, fokus grupe i ankete sa zainteresovanim stranama - MSP, poslovnim udruženjima (predstavnici MSP), stručnjacima, komercijalnim bankama i donatorima KFKJ. Analiza bi trebalo da se poziva na dokumentaciju KCGF-a, studije većeg obima koje su već sprovedene i druge studije o određenim projektima kreditne garantne šeme treba da budu uključene u analizu. Interakcija sa različitim zainteresovanim stranama na terenu bi trebalo da ponudi niz gledišta, osvetljavajući teme analize iz različitih uglova. Početni izveštaj treba da sadrži detaljnu predloženu metodologiju i alate za prikupljanje podataka za analizu tržišta.

Kriterijumi za kvalifikovanost

Konsultantska kuća mora jasno pokazati da ispunjava obavezne uslove navedene u nastavku ili će biti isključena iz daljeg razmatranja tokom procesa evaluacije:

Uspešni konsultanti moraju da budu registrovani na Kosovu kao uslov za potpisivanje ugovora u skladu sa zakonodavstvom, ili u slučaju konzorcijuma, najmanje jedan od članova konzorcijuma mora biti registrovan na Kosovu.

Potrebne veštine i stručnost:

 • Najmanje 5 godina iskustva u izvođenju sličnih studija prema gore opisanim specifikacijama.
 • Prethodno iskustvo u oblasti bankarskog sektora i finansijskih institucija.
 • Jake veštine u razvoju i korišćenju i kvantitativnih i kvalitativnih metoda i sprovođenja obe vrste analiza.
 • Iskustvo u radu ili poznavanje zemlje u kojoj se vrši istraživanje tržišta.

Dužina trajanja ugovora

Procenjeni nivo napora je (60) šezdeset radnih dana i biće završen do 30. juna 2023, uključujući koordinacionu komunikaciju i razmenu, po potrebi, sa Jedinicom za implementaciju projekta (JIP).

Proces selekcije

Proces selekcije će se zasnivati na sledećim kriterijumima:

 1. Relevantno radno iskustvo na implementaciji sličnih projekata (50%)
 2. Relevantni projekti u finansijskom sektoru u poslednjih pet godina (50%)

Konsultanti se mogu udružiti sa drugim firmama u obliku zajedničkog ulaganja ili da imaju pod-konsultanta kako bi poboljšali svoje kvalifikacije.

Konsultantska firma će biti izabrana u skladu sa procedurama Svetske banke: Pravilnik o nabavci za zajmoprimce finansiranja investicionih projekata (IPF), jul 2016, revidiran u novembru 2017, prema izboru zasnovanom na metodi kvalifikacija konsultanta (CKS).

Nakon uspešnog odabira, Kosovski fond za kreditne garancije (KCGF) će obavestiti sve kandidate o statusu selekcije.

Zainteresovana konsultantska firma ili JV mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi tokom radnog vremena: 08:0-16:0h (od ponedeljka do petka). Iskazivanje zainteresovanosti mora da bude dostavljeno u pisanoj formi ili putem e-maila na dole navedenu adresu do 29. marta 2023. godine.

Kosovski fond za kreditne garancije (Kosovo Credit Guarantee Fund), KCGF

Adresa: Njazi Alishani br.5

10000 Priština, Kosovo

E-mail: procurement@fondikgk.org

Shpalljet e fundit

Deklaratë Vjetore e Programit APS -20...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Arkatare, Sektorist/e, Kamarier/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 14-04-2023

Zyrtar/e shpenzues/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Teknik/e i/e dhëmbëve (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Punëtor sigurimi/Roje (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Mirëmbajtës/e i/e higjienës

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Infermier/e - Asistent/e i/e Stomatol...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Agjent tregtar Meshkuj & Femra (10)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023