business

ZAHTEV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI - Odnosi sa javnošću i spoljna komunikacija

 • star Publikuar: 15-03-2023
 • star Skaduar: 29-03-2023
Kompani Fondi Kosovar per Garanci Kreditore
Kategori Ftesa për Tender
Numri i pozitave 1

ZAHTEV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI

(KONSULTANTSKE USLUGE – IZBOR FIRME)

DRŽAVA - Kosovo

NAZIV PROJEKTA – Projekat za jačanje finansijskog sektora,

IDA Kredit Br. 6416-XK

ID Br. projekta 165147

NAZIV ZADUŽENJA: Odnosi sa javnošću i spoljna komunikacija

Referentni broj: FSSP-CQ-CS-07

Datum: 15. mart 2023.

Osnovne informacije

Kosovski kreditno garantni fond je nezavisno, razvojno orijentisano pravno lice koje obezbeđuje kreditne garancije za MMSP, tako što deli kreditni rizik sa finansijskim institucijama. Garantujući kreditne portfelje finansijskih institucija, cilj nam je da poboljšamo pristup finansijama za MMSP, podržimo razvoj preduzetništva, podržimo domaću proizvodnju i usluge koje stvaraju dodatnu vrednost, otvaraju nova radna mesta i podržavaju ukupni ekonomski razvoj.

KCGF radi sa bankama, MFI, NFBI, donatorima, Vladom Kosova; Centralna banka Kosova i zajednica MMSP da postignu sledeće ciljeve:

 • Doprineti otključavanju i mobilizaciji viška likvidnosti u bankama kako bi se pomogao i ubrzao poslovni rast i zapošljavanje
 • Povećati kreditiranje MMSP na Kosovu od lokalnih finansijskih institucija
 • Otvaranje radnih mesta, povećanje lokalne proizvodnje i usluga sa dodatom vrednošću, poboljšanje trgovinskog bilansa, proširenje poreske osnovice, jačanje mreže socijalne zaštite i smanjenje siromaštva
 • Povećati mogućnosti za nedovoljno pokrivene ekonomske sektore i stanovništvo, uključujući žene, manjine, poljoprivrednike, preduzetnike i mlade
 • Izgradnja stabilne i nezavisne institucije, vodeći računa da se ne promovišu pogrešni podsticaji na tržištu.

Povećati svest o brendu i poziciju brenda, kao i saopštiti glavne ciljeve koje KCGF želi da postigne, kao deo svoje misije, ispod su glavni ciljevi konsultantske kuće.

Cilj konsultantskog rada

U skladu sa svojim ciljevima, KCGF će ugovoriti marketinšku agenciju koja će biti glavni pružalac usluga za dizajniranje i kreiranje komunikacionih alata potrebnih za promociju vrednosti KCGF.

Delokrug rada

Pružalac usluga (kompanija ili konzorcijum) bi trebalo da obezbedi sledeću uslugu Spoljne komunikacije za KCGF, kako sledi:

 1. Produkcija imidža robne marke („brenda“) – video reklama i štampani/digitalni koncept;
 2. Brendiranje novih proizvoda KCGF, kreiranje koncepta dizajna za sve „prozore“ (do pet);
 3. Produkcija kratkih video klipova za korišćenje na društvenim mrežama.

• Za zahtev pod „a)“ ponuda treba da sadrži sledeće:

 • Produkcija jedne TV reklame, maksimalno 60 sekundi, koja će predstaviti svrhu, funkciju i identitet KCGF - imidž brenda, uz bar 3 kratke verzije sa različitim porukama.

a) Producenti će isporučiti video u svim formatima koji su podobni za glavne medije, što uključuje TV i društvene mreže;

b) Producenti će isporučiti odštampani/digitalni koncept dizajna imidža brenda;

c) Video će biti produciran sa naracijom na albanskom jeziku i titlovima na engleskom;

d) Producenti će isporučiti video u lako dostupnim formatima za sve uređaje;

e) Producenti će isporučiti datoteke koje mogu da se izmene za štampani/digitalni dizajn;

f) Vlasnička prava za video pripadaju Svetskoj banci i Kosovskom fondu za kreditne garancije.

• Za zahtev pod „b)“ ponuda treba da sadrži sledeće:

 • Kreiran originalni i kreativni predlog dizajna za tražene produkte KCGF – do pet (5) „prozora“ garancija;
 • Originalna fotografija.

• Za zahtev pod „c)“ ponuda treba da sadrži sledeće:

 • Produkcija kratkih video klipova (do 5 klipova) maksimalne dužine 45 sekundi, sa jasnom porukom, originalnom i kreativnom video grafikom i sadržajem.

Menadžer projekta:

Kompanija koja dobije ugovor je dužna da imenuje rukovodioca projekta. Menadžer projekta u bliskoj saradnji sa odgovornim licima iz KCGF biće odgovoran za koordinaciju i sprovođenje uslova ovog ugovora. Menadžer projekta će biti odgovoran za sveukupno upravljanje ovim ugovorom, uključujući tu i upravljanje timom, podršku i koordinaciju između uključenih strana, i biće glavna tačka kontakta za komunikaciju i izveštavanje. Menadžer projekta će obezbediti da svi potrebni resursi budu dostupni za visokokvalitetnu proizvodnju ugovorenih proizvoda i aktivnosti.

Specifični zadaci:

 1. Pripremiti predlog za video, uključujući njegov sadržaj. Koncept priče scenarija treba da se dostavi kako bi JIP i Banka odobrili ovaj predlog pre nego što konsultant nastavi.
 2. Pripremiti scenario, u skladu sa predlogom, koji će odobriti JIP i Banka.
 3. Pružanje svih usluga za post-produkciju, animaciju i zvučnu podlogu.
 4. Napraviti nacrt video zapisa, uključujući infografiku i animacije, sa zvučnom podlogom na albanskom jeziku sa titlovima na engleskom, kao i drugu verziju sa zvučnim zapisima na engleskom i titlovima na albanskom, što je zadovoljavajuće za JIP i Banku. Prevod treba da bude proveren i odobren od strane JIP i Banke pre rada na zvučnoj podlozi.
 5. Izneti predloge dizajna (najmanje 3 koncepta) za brendiranje KCGF prozora
 6. Dizajni treba da budu uređivani i prilagodljivi za sve kanale oglašavanja KCGF-a (Internet stranica; formati za štampanje A4/B5; društvene mreže; infografika, itd.)
 7. Učestvovati na sastancima sa JIP i Bankom radi diskusije i odobravanja plana rada, scenarija i nacrta videa.
 8. Napraviti i isporučiti konačni video.
 9. Izraditi i isporučiti konačne dizajne prema zahtevima ovog ToR-a.

Kvalifikacije

 • Konsultant treba da bude konsultantska firma sa relevantnim projektnim iskustvom u proizvodnji PR ili informativnih video klipova. Posao treba da obavlja konsultantski tim koji se sastoji od stručnjaka koji imaju veštine i akreditive za obavljanje posla.
 • Konsultantske kompanije moraju uspešno realizovati sličan ugovor u poslednje 3 godine (2019,2020, 2021).
 • Konsultant treba da ima sopstvene resurse za obavljanje zadatka i proizvodnju videa (kamera, video, itd.), kao i sopstveni radni prostor.

Konsultanti se mogu udruživati sa drugim firmama u obliku zajedničkog ulaganja ili pod-konsultanta kako bi poboljšali svoje kvalifikacije.

Dužina trajanja ugovora

Procenjeni nivo napora je (45) četrdeset pet radnih dana i biće završen do 31. decembra 2023, uključujući koordinacionu komunikaciju i razmenu, po potrebi, sa Jedinicom za implementaciju projekta (JIP).

Proces selekcije

Proces selekcije biće zasnovan na sledećim kriterijumima:

Relevantno radno iskustvo na implementaciji sličnih projekata (50%)

Broj implementiranih sličnih ugovora u poslednje 3 godine (50%)

Konsultanti će biti izabrani u skladu sa procedurama navedenim u Smernicama Svetske banke: Propisi o nabavci za zajmoprimce za finansiranje investicionih projekata (IPF), jul 2016, revidirani novembra 2017, prema izboru zasnovanom na metodi kvalifikacija konsultanta (CK).

Nakon uspešnog odabira, Kosovski kreditno garantni fond (KCGF) će obavestiti sve kandidate o statusu selekcije.

Zainteresovane konsultantske kuće mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi tokom radnog vremena: 08:0-16:0h (od ponedeljka do petka). Izjava o zainteresovanosti mora biti dostavljena e-mailom na dole navedenu adresu do 29. marta 2023. godine.

Kosovski fond za kreditne garancije (Kosovo Credit Guarantee Fund), KCGF

Adresa: Njazi Alishani br.5

10000 Priština, Kosovo

E-mail: procurement@fondikgk.org

Shpalljet e fundit

Deklaratë Vjetore e Programit APS -20...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Arkatare, Sektorist/e, Kamarier/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 14-04-2023

Zyrtar/e shpenzues/e

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Teknik/e i/e dhëmbëve (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Punëtor sigurimi/Roje (2)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Mirëmbajtës/e i/e higjienës

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Infermier/e - Asistent/e i/e Stomatol...

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 12-04-2023

Agjent tregtar Meshkuj & Femra (10)

 • Publikuar: 31-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023