business

Deklaratë Vjetore e Programit APS -2023-01/Annual Program Statement APS-2023-01/Izjava o Godisnjem Programu APS-2023-01 (ALB/ENG/SRB)

 • star Publikuar: 31-03-2023
 • star Skadon: 30-04-2023
Kompani Community Development Fund (CDF)
Kategori OJQ
Numri i pozitave 1
Vendi i punës Prishtinë
Shikime 21382

ALB

ZHVILLIMI GJITHËPËRFSHIRËS EKONOMIK

DEKLARATË VJETORE E PROGRAMIT #1

Projekti Zhvillimi Gjithëpërfshirës Ekonomik fton bizneset me të drejte aplikimi ( NMVM-të e regjistruara ligjërisht në pronësi të grave dhe NMVM-të e regjistruara ligjërisht në pronësi të komuniteteve pakicë në Kosovë) të dorëzojnë Shprehjen e Interesit për financim të projekteve për mallra dhe shërbime që synojnë përmirësimin e qëndrueshmërisë së tyre të përgjithshme.

Përmes kësaj thirrjeje, NMVM-të me të drejtë aplikimi mund të aplikojnë për financim deri në USD 10,000.

Projekti Zhvillimi Gjithëpërfshirës Ekonomik (IEEA) (në tekstin e mëtejmë “IEEA” ose “Aktiviteti”) është një aktivitet pesëvjeçar me qëllim të fuqizimit të grave dhe pjesëtarëve të pakicave përmes rritjes së mundësive ekonomike në mbarë Kosovën. Ky aktivitet synon të ofrojë ndihmë të shpejtë dhe urgjente për gratë dhe pjesëtarët e pakicave që historikisht janë përjashtuar nga mundësitë ekonomike në Kosovë dhe janë të prekur në mënyrë disproporcionale nga ndikimi negativ ekonomik i COVID-19, si dhe t'i ndihmojë ata/ato të bëhen më të qëndrueshëm dhe të përballojnë vështirësitë apo shqetësimet në të ardhmen.

Projekti Zhvillimi Gjithpërfshirës Ekonomik financohet nga Agjencia Amerikane per Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe zbatohet nga Fondi për Zhvillim Komunitar (CDF).

Aplikimet jane te hapura nga data 31 mars, 2023,deri më 8 shtator, 2023. Inkurajohen aplikimet e hershme.

Sesionet informuese: Ekipi i projektit IEEA do të organizojë sesionin fillestar të informimit lidhur me këtë thirrje përmes internetit. Sesioni online do të organizohet më 18 Prill 2023 duke filluar nga ora 10:00, paradite. Vegëza për seancën online do të publikohet në: faqen e internetit të CDF në https://kcdf.org/ dhe në faqen e Facebook-ut të CDF në https://www.facebook.com/CommunityDevelopmentFund.

Përveç kësaj, sesione informuese lidhur me DVP-në do të organizohen në 7 regjione të Kosovës.

Një orar specifik për seancat informuese do të publikohet në faqen e internetit dhe ne faqen e Facebook-ut të CDF-së.

Këtu mund të qaseni në pakon e aplikmit dhe për informacione shtesë: https://kcdf.org/ieea

-------------------------------------

ENG

INCLUSIVE ECONOMIC ENGAGEMENT ACTIVITY

ANNUAL PROGRAM STATEMENT # 1

The Inclusive Economic Engagement Activity invites eligible applicants (the legally registered women owned MSMEs and legally registered minority owned MSMEs in Kosovo) to submit Expressions of Interest to receive funding for goods and services aimed at increasing their overall resilience.

Through this call for applications, eligible MSMEs are able to apply for funding up to USD 10,000.

The Inclusive Economic Engagement Activity (hereinafter referred to as “IEEA” or “Activity”) is a five-year activity with the aim to empower women and minorities through increased economic opportunities throughout Kosovo. This activity aims to provide quick and urgent assistance to women and minorities who have historically been excluded from economic prosperity in Kosovo and are now disproportionately affected by the negative economic impact of COVID-19, and to help them become more resilient and to withstand future shocks or stresses.

The Inclusive Economic Engagement Activity is funded by the United States Agency for International Development (USAID) and is implemented by Community Development Fund (CDF).

Applications are open from March 31, 2023, to September 8, 2023. Early applications are strongly encouraged.

Information sessions: The IEEA team will organize initial online APS information session. The
online session will be organized on 18 April 2023 starting from 10:00 am. Link for the online
session will be published on the: CDF webpage at https://kcdf.org/ and CDF Facebook page
at https://www.facebook.com/CommunityDevelopmentFund

In addition, APS information sessions will be organized in 7 regions of Kosovo. A specific
timetable for information session(s) will be published on: CDF webpage and CDF Facebook
page.

Access application package and additional information here: https://kcdf.org/ieea

-------------------------------------

SRB

SVEOBUHVATNI EKONOMSKI RAZVOJ

IZJAVA O GODIŠNJEM PROGRAMU # 1

Projekat Sveobuhvatni Ekonomski Razvoj poziva kvalifikovane podnesioce (registrovane MMSP u vlasnistvu zena i registrovane MMSP u vlasnistvu manjinskih zajednica na Kosovu) da podnesu Izraz Zainteresovanosti za finansiranje robe i usluga ciljem povećanja njihove ukupne otpornosti/funkcionalnosti.

Kroz ovaj poziv za prijave, kvalifikovana Mikro Mala i Srednja Preduzeca (MMSP) mogu aplicirati za finansiranje do 10,000 USD.

Projekat Sveobuhvatni Ekonomski Razvoj (u daljem tekstu „IEEA“ ili „aktivnost“) je petogodišnja aktivnost sa ciljem da se osnaže žene i manjinske zajednice kroz povećane ekonomske mogućnosti širom Kosova. Ova aktivnost ima za cilj da pruži brzu i hitnu pomoć ženama i manjinama koje su istorijski bile isključene iz ekonomskog prosperiteta na Kosovu i koje su sada nesrazmerno pogođene negativnim ekonomskim uticajem pandemije COVID-19, i da im se pomogne da postanu otpornije i da izdrže buduće šokove ili naprezanja.

Projekat Sveobuhvatni Ekonomski Razvoj je finansiran od strane Agencije Sjedinjenih Americkih Drzava za medjunarodni Razvoj (USAID), a sprovodi se od strane Fonda Za Razvoj Zajednice (CDF)

Prijave su otvorene od 31 Marta, 2023 do 8 Septembra, 2023. Rane prijave se snažno ohrabruju.

Informatvne sesije: Ekipa projekta IEEA će organizovati početnu informativnu sesiju o Izjavi o Godisnjem Programu putem interneta. Online sesija će biti organizovana 18. aprila 2023. godine, počevši od 10:00 časova. Link za online sesiju biće objavljen na: CDF web-stranici na https://kcdf.org/ i CDF stranici na Facebook-u https://www.facebook.com/CommunityDevelopmentFund

Pored toga, informativne sesije o Izjavi o Godisnjem Programu biće organizovane u 7 regiona Kosova. Određeni raspored za informativne sesije biće objavljen na: CDF web-stranici i CDF Facebook stranicu.

Pristupite paketu aplikacija i dodatnim informacijama ovde: https://kcdf.org/ieea

Shpalljet e fundit

Freelance expert (m/f)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

IT Business Consultant – SAP Allround...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 01-07-2023

Shitës/e Menaxher/e i/e produktit (6)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 15-06-2023

Mirëmbajtëse për fitnes (2)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

Logoped/e, Fizioterapeut/e

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 11-06-2023

Legal Consultant on Workforce Develop...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 20-06-2023

Ekonomist (10)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023

Call for expressions of interest

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023