Job

Menaxhimi i Performancës, si mjet i rëndësishem në arritjen e objektivave të kompanisë

Menaxhimi i Performancës, si mjet i rëndësishem në arritjen e objektivave

Para se te rekrutojme stafin e ri, themeluesit, pronaret e bizneseve/kompanive duhet te kene shume te qarte se çfarë duan të arrijne, si do t’a arrijne dhe do te punësojnë për të arritur qëllimet e tyre.

Dhe për të bërë kete duhet të themelohet Departamenti I Burimeve Njerëzore, i cili përveç rekrutimit/intervistimit, kontratat e pushimet, krijon edhe strategjinë për vlerësim të performances bazuar ne qellimet kryesore të kompanisë të caktuara nga vetë pronarët.

Menaxhimi i performancës është një aspekt i rëndësishëm i Burimeve Njerëzore (HR) që përfshin një sërë procesesh që synojnë përmirësimin e performancës individuale dhe organizative. Është një proces i vazhdueshëm që përfshin përcaktimin e qëllimeve dhe objektivave, monitorimin e progresit, ofrimin e komenteve dhe vlerësimin e performancës.

Hapat kryesorë të përfshirë në menaxhimin e performancës në HR përfshijnë:

Vendosja e qëllimeve: Kjo përfshin përcaktimin e qëllimeve të qarta dhe të matshme për individët dhe ekipet që përputhen me objektivat e përgjithshme organizative.

Monitorimi i performancës: Kjo përfshin ndjekjen e progresit drejt arritjes së qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara, identifikimin e çështjeve ose fushave të mundshme për përmirësim dhe marrjen e veprimeve korrigjuese kur është e nevojshme.

Reagimi dhe këshillimi: Ofrimi i komenteve mbi performancën rregullisht i ndihmon individët të kuptojnë pikat e tyre të forta dhe fushat që kërkojnë përmirësim. Trajnimi dhe mentorimi ndihmojnë për të adresuar çdo çështje të performancës dhe për të mbështetur zhvillimin personal dhe profesional.

Vlerësimi i Performancës: Kjo përfshin vlerësimin e performancës së një individi kundrejt qëllimeve dhe objektivave të vendosura dhe ofrimin e reagimeve konstruktive për performancën e tyre.

Menaxhimi efektiv i performancës mund të çojë në angazhim të përmirësuar të punonjësve, rritje të produktivitetit dhe performancë më të mirë të përgjithshme organizative. Profesionistët e burimeve njerëzore luajnë një rol kritik në zbatimin e proceseve të menaxhimit të performancës që përputhen me qëllimet dhe kulturën organizative, duke ofruar gjithashtu mbështetje dhe udhëzime për individët dhe ekipet.

Prandaj, para se të nguteni të merrni vendime të gabuara për të pushuar ndonje punonjës nga detyra që I është caktuar, vlerësojani performance, uluni pyetni se cilat ishin sfidat a po pengesat për arritje të qëllimeve të caktuara. Ndoshta jo domosdoshmërisht faji është tek produktiviteti I punëtorit. Janë shumë rrethana që duhet analizuar. E ketë më së miri do duhej të dinte t’a bënte nje Ekspert I Burimeve Njerëzore.