business

SLUŽBENIK/CA INTERNE  REVIZIJE

 • star Publikuar: 18-09-2023
 • star Skadon: 09-10-2023
Kompani KRU "Hidroregjioni Jugor" SH.A Prizren
Kategoritë Të tjera
Numri i pozitave 1
Vendi i punës Prizren
Shikime 32

Na osnovu funkcija i ovlašćenja predviđenih članom 21, u vezi sa članom 17 Zakona o Javnim Preduzećima (Zakon br. 03/L-087), izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-111 i Zakonom br. /L-009 za NP, Komisija za Auditiranje R.K.V. "Hidroregjioni Jugor" Sh.A., iz Prizrena, odlučila da objavi:

PONOVNO OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Za popunjavanje jedne (1) pozicije

SLUŽBENIK INTERNE REVIZIJE

1. Naziv radnog mesta: SLUŽBENIK/CA INTERNE REVIZIJE

Mesto: Prizren
Kompanija: Regionalna Kompanija Vodovada "Hidroregjioni Jugor" Sh.A.
Odgovara: Komitetu Revizije
Nivo plate: Kategorija III
Mandat: 3 godine - sa mogućnošću produženja

Uslovi i potrebne kvalifikacije:

Komisija za reviziju želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17.1, kao i da ispunjavaju kriteriume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke (d), (f), (k) i ( l) Zakona o Javnim Preduzećima i da imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje za radnu poziciju. Pored ovih opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i ove posebne uslove:

 • Kandidat mora imati univerzitetsku diplomu sa najmanje 240 bodova/ECTS ili ekvivalentno, iz Ekonomije (Finansija, Računovodstva, Menadžmenta) ili drugih relevantnih oblasti studija. Diplome stranih univerziteta moraju biti nostrifikovane od strane Ministarstva Obrazovanja,
 • Da poseduje sertifikat internog revizora u javnom sektoru, izdat od strane Ministarstva Finansija ili sertifikat za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru od bilo koje relevantne međunarodne ili domaće institucije u skladu sa kriterijumima izdatim od strane Ministra Finansija (dokaz);
 • Sertifikovani stručnjak za računovodstvo ili bilo koju drugu oblast u oblasti finansija;
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti revizija/finansije ili računovodstva (najmanje 3 godine na menadžerskom nivou). Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u drugim preduzećima/korporacijama velikih veličina i visoke složenosti;
 • Treba imati visoki moralni i profesionalni integritet;
 • Da bude objektivan i nepristrasan;
 • Dobro poznavanje zakona i propisa koji su na snazi, sa posebnim akcentom na Zakon o JP i druge zakone koji se odnose na unutrašnju kontrolu i finansijsko upravljanje;
 • Veštine komunikacije, planiranje rada i upravljanje revizijskim aktivnostima;
 • Istraživačke, analitičke, evaluacijske vještine i formulisanje preporuka i stručnih savjeta;
 • Sposobnost saradnje sa menadžmentom i osobljem kompanije;
 • Sposobnost delegiranja i praćenja ovlaštenja i odgovornosti saradnicima za obavljanje delegiranih funkcija;
 • Napredna znanja u korišćenju informacionih tehnologija i standardnih softverskih programa;
 • Poznavanje engleskog jezika se smatra prednošću.

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Vrši funksiju na objektivan i profesionalan način i u skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjoj kontroli javnih finansija br. 06/L-021 i metodologiju unutrašnje revizije za javni sektor, usvojenu od strane Ministarstva finansija;
 • Postupa u skladu sa standardima Internog Revizija, Statutom Revizija i Etičkim Kodeksom;
 • Sastavljanje revizijskih procedura, odnosno plana interne revizije za sve transakcije Kompanije u skladu sa ciljevima, politikama i procedurama interne kontrole na osnovu važećeg zakonodavstva;
 • Revizija finansijskih investicionih planova Kompanije, godišnjeg poslovnog plana i godišnjeg budžeta;
 • Revizija godišnjeg bilansa stanja, prikaz dobitaka i gubitaka, kao i finansijski izveštaj propisan zakonom;
 • Objektivna procena efektivnog korišćenja resursa Kompanije i davanje adekvatnih preporuka komisiji za reviziju odnosno rukovodstvu Kompanije;
 • Provera podobnosti i redovnog funkcionisanja sistema i procedura koje imaju za cilj da garantuju sprovođenje svih važećih zakona na Kosovu tokom obavljanja svoje aktivnosti i da obezbedi komisiji za reviziju bilo kakve primedbe ili sugestije koje smatra neophodnim;
 • Redovna provera podobnosti i rada sistema i procedura koji imaju za cilj da obezbede da se knjige i dokumentacija Kompanije, uključujući finansijsku dokumentaciju, vode u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonom i da se nacrti godišnjih finansijskih izveštaja pripremaju uredno;
 • Sistematska analiza poslovnih procesa i kontrola povezanih uz njih;
 • Redovno izveštavanje pred komisijom za reviziju i ispunjavanje bilo kog drugog zadatka određenog od strane komiteta za reviziju;
 • Vodi i upravlja unutrašnjom organizacijom kancelarije za reviziju;
 • Vodi i usmerava sve aktivnosti unutrašnje revizije.
 • Interni službenik za reviziju je pod rukovodstvom i nadzorom revizijske komisije i ekskluzivno njime odgovara.

Postupak prijave:

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 • Aplikacija koja se može preuzeti sa web stranice Kompanije (https://hidroregjioni-jugor.com/oferte-pune/), ili fizička kopija koja se može dobiti u Kompaniju;
 • C.V. detaljan (po mogućnosti u Europass šablonu);
 • Kopija lične karte ili pasoša;
 • Motivaciono pismo (maksimalno 500 reči);
 • Reference (najmanje dve);
 • Notrizovana kopija diplome o overenoj obrazovnoj kvalifikaciji, nostrifikacija za diplome stečene u inostranstvu;
 • Kopije relevantnih sertifikata;
 • Dokaz o radnom iskustvu/uvjerenje o radnom stažu izdato od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje radno mjesto kao i trajanje angažovanja na toj poziciji;
 • Izjave o penzijskim doprinosima (ne zahtevaju se za radno iskustvo pre osnivanja Kosovskog penzijskog štednog fonda, i za ona radna iskustva kada poslodavci nisu bili obavezni da plate u ovoj instituciji);
 • Izjava pod zakletvom u skladu sa članovima 17.1 i 17.2 Zakona o JP koja se može preuzeti sa sajta Kompanije;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za neko krivično delo (ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja);

Kompletirane aplikacije śalju se mejlom na:

rekrutimi.hidroregjionijugor@gmail.com

Dostavljena dokumentacija se ne vraća osim originala.

Konkurs će biti otvoren 22 kalendarskih dana od dana objavljivanja, odnosno od 18.09.2023 do dana 09.10.2023, u 16:00 časova

Kandidati sa nekompletnom, nepotpunom i neadekvatnom dokumentacijom i van konkursnog roka biće odbijeni.

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju definisane kriterijume i koji su uvršteni u uži izbor.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni o mestu i vremenu održavanja usmenog intervjua putem elektronske pošte i javne oglasne table Kompanije.

Shpalljet e fundit

Pastiçiere (Krepa, Pancake), Barist/e...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 23-10-2023

Punëtor në sektorin e prodhimit dhe n...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 02-10-2023

Arkatar/e në Market (2), Sektorist/e ...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 30-09-2023

Program Officer - Information Integri...

 • Publikuar: 23-09-2023
 • Skadon: 02-10-2023

Kryesues-e i-e njesise ligjoredhe per...

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 28-09-2023

Korres/e dhe paketues/e, Prodhim

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 06-10-2023

Punëtore në Administratë

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 22-10-2023

Menaxher i prodhimit

 • Publikuar: 22-09-2023
 • Skadon: 15-10-2023